Hätäpysäytys, testaus ja suunnittelu standardin EN ISO 13850 mukaan

1. Johdanto

Viimeinen oljenkorsi?

Hätäpysäytyspainike löytyy pääsääntöisesti kaikista koneista, mutta tiedostammeko tämän ”pienen punaisen tatin” merkitystä koneiden turvallisuushierarkiassa?

Tarkastuksissa huomio kiinnittyy painikkeeseen ja tämä on tärkeä seikka, sillä hädän tullen hätäpysäytyspainike tulee löytää helposti ja nopeasti, sekä sen käytettävyys tulee olla esteetöntä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että Hätäpysäytys on turvallistamistoimenpiteenä määritelty toissijaiseksi suojaustoimenpiteeksi.  Aina ensisijaisena turvallistamistoimenpiteitä tulisi etsiä standardin EN ISO 12100 mukaisella kolmen askeleen menetelmällä, jonka soveltamista käytössä oleviin koneisiin kerroin bloki-tekstissä ”Käytössä olevan koneen turvallistaminen SFS-EN ISO 12100 pohjautuen”Tämä ei tarkoita sitä, että Hätäpysäytykseen ei tarvitsisi kiinnittää suurta huomiota, vaan pikimmiten sitä -> etsitään ensin näitä ensisijaisia suojaustoimenpiteitä!  Eli tehdään ensijaiset suojaustoimenpiteet huolella, mutta jos silti jotain on jäänyt huomioimatta (vaaratilanne/onnettomuus aktivoituu), ”oljenkorsi” toimii, eli Hätäpysäytys.

Standardissa EN ISO 13850 Hätäpysäytys Suunnitteluperiaatteet, kerrotaan yksityiskohtaisemmin vaateista ja lähtökohdista hätäpysäytyksen toteuttamiseen koneissa.  Tässä bloki-tekstissä, ”Hätäpysäytys, testaus ja suunnittelu standardin EN ISO 13850 mukaan” kerron kootusti standardin vaateista, jotka olen käytännöstä havainnut ”hyvä tiedostaa” hätäpysäytyksestä.

 

2. Taustaa standardista EN ISO 13850 Hätäpysäytys

Kuva 1

Standardi EN ISO 13850 on niin sanottu B2-tyypin standardi.  B2-tyypin standardit koskevat suojausteknisiä laitteita (esim. kaksinkäsinhallintalaitteet, toimintaankytkentälaitteet, kosketuksen tunnistavat laitteet, suojukset).   Hätäpysäytys kuuluu osana jokaista konetta, lukuun ottamatta paria poikkeusta.  Standardin 13850 vaatimukset eivät koske koneita, joissa hätäpysäytys ei alentaisi riskiä ja käsin pidettäviä tai käsikäyttöisiä koneita.

Huomioitava on myös, että sähköisen/elektronisen hätäpysäytystoiminnon toteuttamista koskevat vaatimukset esitetään standardissa IEC 60204–1, sekä tiettyjen konetyyppien hätäpysäytykseen esitetään vaateita C-tyypin standardeissa .

 

3. Mitä Hätäpysäytys on?

Hätäpysäytystä käsitellään muissakin standardeissa, kuten standardissa ISO 12100:2010, josta seuraava määritelmä Hätäpysäytykselle hätäpysäytys/hätäpysäytystoiminto: toiminto, jonka tarkoituksena on – torjua uhkaavia tai pienentää olemassa olevia henkilöihin kohdistuvia vaaroja ja koneisiin tai meneillään olevaan työprosessiin kohdistuvaa vahinkoa ja – käynnistyä yhdellä ihmisen suorittamalla toimenpiteellä”

Hätäpysäytyksen takana on laitteisto tai jonkinlainen järjestelmä ja EN ISO 13850 määrittelee hätäpysäytyslaitteiston seuraavastiturvallisuuteen liittyvä ohjausjärjestelmän osa, joka suorittaa hätäpysäytystoiminnon” .  Tässä yhteydessä on hyvä ottaa esille aikaisemman bloki-tekstini  ”Toiminnallinen turvallisuus EN ISO 13849-1” sisältö, sillä hätäpysäytyslaitteisto jaetaan myös tulo-, käsittely- ja lähtöosiin (looginen rakenne ) ja sen suoritustaso tulee laskea/osoittaa standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti, sekä tämä dokumentoida koneen tekniseen tiedostoon.

Standardi 12100:2010 määrittelee kohdassa 3.38 Hätätilanteen seuraavasti: ”vaaratilanne, joka on kiireisesti lopetettava tai estettävä”.  Hätätilanne voi syntyä koneen normaalitoiminnan aikana, esimerkiksi johtuen ihmisen toiminnasta tai ulkoisten vaikutusten tuloksena, tai minkä tahansa koneen osan toimintahäiriön tai vikaantumisen seurauksena.

Konedirektiivin 2006/42/EY Liite I Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kohdissa on määritelty vaatimuksia hätäpysäytykselle, josta tarkemmin bloki-tekstissä ”Konedirektiivi 2006/42/EY ja Hätäpysäytys”.

 

4. Mitä asioita on hyvä huomioida suunniteltaessa, tarkastaessa tai testatessa hätäpysäytystä?

Hätäpysäytykselle on monia yksityiskohtaisia suunnittelu- ja toteutusohjeita.  Näiden noudattaminen ja dokumentointi kuuluu koneen valmistajalle tai työnantajalle käyttöasetuksen kautta.

Kaikissa tapauksissa tee ja toteuta koneasetuksen ja koneturvallisuus standardien mukaisesti.  Ihan kuin tekisit uutta konetta. 

Työnantajan ”elämää” helpottaa, jos koneen hätäpysäytystoteutus on dokumentoitu laadukkaasti.  Hätäpysäytyksen toteutuksen dokumentointiin kuuluu myös dokumentoida standardin EN ISO 13850 ne kohdat, jotka on jätetty toteuttamatta.  Esimerkkinä tästä, jos hätäpysäytys olisi heikentänyt jonkun muun turvatoiminnon vaikuttavuutta.

Otan tähän muutaman käytännöstä havaitun erityishuomion, kun suunnittelet tai tarkastat/testaat hätäpysäytystä.  Tämä on tärkeä seikka, sillä ”..hätäpysäytystoiminto on suunniteltava siten, että päätös hätäpysäytyslaitteeseen vaikuttamisesta ei vaadi ottamaan huomioon siitä koituvia seurauksia” , esimerkiksi prosessin vaikea käynnistäminen hätäpysäytyksen jälkeen tulisi tapahtua helposti.

Kiinnitä huomiota näihin

 • Hätäpysäytys ei ole standardissa ISO 12100 kuvatun odottamattoman käynnistymisen estämiseksi tarkoitettu toimenpide. Odottamattoman käynnistymisen eston toteutuksesta kerrotaan tarkemmin standardissa EN ISO 14118.
 • Hätäpysäytystoiminnon vaikuttavuudessa täytyy huomioida prosessi ja prosessin mahdollinen tila hätäpysäytystilanteessa. Tyypillisenä esimerkkinä nosto-/siirtolaitteiden energiansyötön (sähkö, hydrauliikka, pneumatiikka) toiminta hätäpysäytystilanteessa (ei aiheudu lisävaaraa).
 • Hätäpysäytyksen tulee pysäyttää kone tai prosessi parhaalla asianmukaisella tavalla, ottaen huomioon hidastumisnopeudet, koneen rakenne, pysäytysluokat, alasajojärjestys
 • Isommissa tuotantolaitoksissa ja -linjoissa suunnittele hätäpysäytysvyöhykkeet huolella ja dokumentoi ne myös käyttäjille. Kuvassa 3 on esimerkki kentälle sijoitetusta ohjetaulusta ja kuvassa 2 kaaviokuva hätäpysäytysvyöhykkeistä.

Kuva 2, Hätäpysäytysvyöhykkeet

Kuva 3, Turva-alue vyöhykkeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Hätäpysäytyksen suoritustason vähimmäisvaatimus on PLc tai SIL 1 (EN ISO 13849-1)
 • Kun otat huomioon standardin EN ISO 13849-1 ja/tai IEC 62061 vaatimukset, hätäpysäytystoiminto voi käyttää samoja turvallisuuteen liittyviä osia muiden turvatoimintojen kanssa.
 • Huomioi pneumaattisten (EN ISO 4414) ja hydraulisten (EN ISO 4413) järjestelmien osalta ko standardien vaatimukset (energiasta erottaminen). Toimilaitteena esimerkiksi jousista riippumaton pakkotoimisesti sulkeutuva venttiili.
 • Testaus ympäristöolosuhteiden mukaan (useammin testaus, mitä huonommat olosuhteet.  Vähintään kerran vuodessa.)
 • Syötönerotuskytkimen käytöstä hätäpysäyttimenä standardissa IEC 60204-1 (kuva 4)
 • Kädellä vaikutettava hätäpysäytin on asennettava 0,6m – 1,7m korkeudelle tasosta.
 • Jos käytät avaimella vapautettavaa hätäpysäytyslaitetta, huolehdi selkeä ohjeistus avaimen käytöstä (hätäpysäytyslaite ei saa olla avaimen säilytyspaikka)
 • Ole tarkkana hätäpysäytysvaijereiden ja -narujen kanssa (kuva 5). Aina ensisijaisena turvallistamistoimenpiteitä etsitään standardin EN ISO 12100 mukaisesta kolmen askeleen menetelmällä.  Muista turvallisuusdokumentointi.
 • Sijoita hätäpysäytyslaitteet siten, että ne ovat helposti käytettävissä, näkyvissä, mutta suojassa vaurioitumiselta.
 • Hätäpysäyttimen palautus ei saa käynnistää koneen toimintaa ja hätäpysäytyksen kuittaus tulee tapahtua erillisestä toimilaitteesta.
 • Muista, jos koneenta on olemassa C-tyypin standardi, ota huomioon mahdollisesti siellä eritetyt vaatimukset.
Syötönerotuskytkin Hätäpysäytys Koneturvallisuus

Kuva 4, Syötönerotin

Kuva 5, Hätäpysäytysvaijeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Velvoittavat viittaukset

Standardeissa on usein maininta velvoittavista viittauksista.  Velvoittavat viittaukset tarkoittaa, että nämä viittaukset tulee huomioida kyseistä standardia sovellettaessa.  Esimerkiksi tässä hätäpysäytyksen standardissa on velvoittavia viittauksia seuraaviin standardeihin, jotka tulee huomioida hätäpysäytystä suunnittelussa ja toteutuksessa:

 

6. Yhteenveto

Käyttäjälle ja turvallisuutta tarkastavalle henkilölle hätäpysäytyksestä näkyy päällepäin yleensä puna/keltainen hätäpysäytyspainike.  Tämän punaisen painikkeen taakse kätkeytyy paljon asioita, jotka vaikuttavat hätäpysäytyksen toimintaan sillä tärkeällä hetkellä, sillä Hätäpysäytys on se ”viimeinen oljenkorsi”, johon tartutaan.  Kun hätäpysäytystä painetaan, ovat jo kaikki muut turvallistamistoimenpiteet olleet tehottomia.  Nämä muut toimenpiteet oli määritelty standardin EN ISO 12100 mukaisella kolmen askeleen menetelmällä: Luontaiset turvalliset suunnittelutoimenpiteet, suojaustekniset toimenpiteet ja täydentävät suojaustoimenpiteet sekä käyttöä koskevat tiedot.

Varsinkin työnantajien on syytä olla kiinnostunut ennen nykyisen koneasetukset 400/2008 voimaantuloa valmistuneiden koneiden hätäpysäytyspiirien toteutuksesta, että vastaavat nykyisen käyttökohteen vaatimuksia.  Tämä voi tarkastaa olemassa olevista dokumenteista, mutta paljon on koneita, joista näitä dokumentteja ei löydy.  Nyt tarkastus on hyvä tehdä ja jos selvitys osoittaa puutteita, ne kannattaa suunnitella ja toteuttaa, mutta älä unohda dokumentointia, eli VAADI ne toteuttajalta = turvallisuus.

Tärkeää on, että hätäpysäytyksen toimilaitteet ovat oikeanlaisia ja tärkeää on myös koko järjestelmän luotettavuus sekä toimintakyky.

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus

 

Katso lisää aiheesta Step2Safety, se säästää aikaa, rahaa ja vaivannäköä.

Kirjoita kommentti