Käytössä olevan koneen turvallistaminen SFS-EN ISO 12100 pohjautuen

Käytössä olevan koneen turvallistaminen

Käytössä olevan koneen turvallistaminen on kenties suurin työnantajilla oleva haaste koneiden turvallisuudessa, sillä työnantajilla on paljon koneita ja konelinjoja, joiden turvallisuustaso ei vastaa tarkasteluajankohdan turvallisuusvaatimuksia.  Tässä yhteydessä voimme puhua myös koneisiin kohdistuvasta turvallisuusvelasta, josta löytyy erillinen artikkeli tästä linkistä.  Haasteen käytössä olevien koneiden turvallistamiseen tuo myös organisaatio itsessään.  Miten johdetaan käytössä olevien koneiden turvallisuutta, kenen vastuulla tämä on, onko henkilöllä ”työkaluja” tätä hoitaa, miten turvallisuusvelka esitetään johtoportaalle, PALJONKO TURVALLISUUSVELKAA ON?

Nämä koneet on saatettu ottaa käyttöön jo kymmeniä vuosia sitten, aikaa ennen ensimmäistä konedirektiivin aikana tai ennen konedirektiiviuudistusta vuoden 2009 loppua.  Nämä käytössä olevat koneet ovat CE-merkitty tai sitten eivät ole, mutta työpaikoilla tehtävien työsuojelukierrosten yhteydessä, niistä löydetään turvallisuuspuutteita tarkasteluajankohtaan vaatimuksiin peilaten.  Mutta miten edetä?

Kun käytössä olevasta koneesta havaitaan turvallisuuspuutteita, käynnistyy prosessi, jota käytetään myös uusien koneiden turvallistamisessa, sillä koneen turvallisuus perustuu tekniikkaan ja teknologiaan.  Riskin pienentämisessä näytetään kolmen askeleen menetelmää, standardi SFS-EN ISO 12100 mukaan.  Standardit soveltuvat ja niitä pitäisi soveltaa myös käytössä olevien koneiden turvallisuuden määrittämiseen ja parantamiseen.  Näin varmistut, että toteutus täyttää ajankohdan vaatimukset.

Standardi SFS-EN ISO 12100 on kansainvälinen A-tyypin standardi, joka määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisuuden aikaansaamiseksi koneita suunniteltaessa. Se määrittelee lisäksi riskin arvioinnin ja riskin pienentämisen periaatteet suunnittelijoiden avuksi tämän päämäärän saavuttamiseksi.  Näin tätä standardia on hyvä noudattaa myös käytössä olevien koneiden turvallisuusselvityksissä ja tapauskohtaisesti kohteeseen on myös sovellettava muita B- ja C-tyypin standardeja.

Käytössä olevan koneen turvallistamisessa on myös hyvä muistaa vastuut.  Koneturvallisuuden ja lainsäädännön tunteva palveluntarjoaja huomioi vastuukysymykset, myös käytössä olevien koneiden kohdalla ja näin projekti/työ saadaan vaatimustenmukaisesti toteutettua.

 

Kolmen askeleen menetelmä

Mutta palataan alkusanojen aiheeseen, eli Mitkä nämä kolme askelta sitten ovat, joiden avulla koneiden turvallisuuteen liittyvät kysymykset tulisi käydä läpi?  Ne ovat

Askel 1: Luontaiset turvalliset suunnittelutoimenpiteet, eli poistaa vaarat tai pienentää riskitasoa puuttumalla koneen rakenneosiin ja/tai koneen ja sitä käyttävien ihmisten vuorovaikutustapaan.

Askel 2: Suojaustekniset toimenpiteet ja täydentävät suojaustoimenpiteet. Näistä esimerkkinä ovat erilaiset mekaaniset suojat ja sähköiset turvakomponentit.

Askel 3: Käyttöä koskevat tiedot, eli selvitetään, miten jäännösriskit ovat yksilöitävä koneen käyttöä koskeviin tietoihin.

 

Askel 1

Kun keskustellaan käytössä olevasta koneesta ja askeleesta 1, poikkeuksetta pohdinnassa esille nousee erilaiset lisälaitteet ja ohjausjärjestelmän muutokset, jotta käyttäjän ei tarvitse mennä vaaralliselle alueelle.  Toisinaan jo pelkästään pienillä ohjelmamuutoksilla saadaan aikaan turvallisuuden parantuminen.  Toisinaan koneeseen tehdään lisälaite, jonka seurauksena vaarallinen työtehtävä jää pois.

Askeleessa 1 saimme koneen toimimaan siten, että käyttäjän ei tarvitse puuttua koneen toimintaan muutoin kuin häiriötilanteessa.  Turvallisuus parani, mutta turvallisuuden vaatimustaso ei vielä vastaa nykypäivän tasoa, koska käyttäjällä ja työympäristössä liikkuvalla on yleesä pääsy vaara-alueelle.  Tilanne on poikkeuksetta kuvatun kaltainen, koska käyttäjät ovat poistaneet käytössä olevan koneen suojat, jotta ovat pystyneet tekemään työtään.

Oleellista askeleen 1 kohdalla on nähdä mahdollisuudet poistaa riski luontaisen suunnittelun avulla.  Esimerkkinä avoimien voimansiirron osien suojaaminen kiinteillä suojauksilla.

Askel 2

Askeleen 2 kohdalla suunnitellaan ja/tai korjataan mekaaninen suojaus, sekä tarvittaessa käytetään toteutusajankohtana markkinoilla olevia sähköisiä turvakomponentteja.  Kuvaavaa tässä vaiheessa on löytää oikeat komponentit ja ratkaisut, jotta saavutetaan tavoiteltu turvallisuustason parannus, suhteessa kustannustasoon.

Askeleen 2 kohdalla henkilön tai työryhmän on hyvä tuntea/tunnistaa laajalti markkinoilla olevat mekaaniset ja sähköiset turvallistamismahdollisuudet.  Erityisesti on hyvä tiedostaa, miten sähköiset turvakomponentit saadaan liitettyä vanhaan ohjausjärjestelmään oikeaoppisesti, sillä on rahan haaskausta käyttää kalliita turvakomponentteja, jos niitä käytetään perinteisen valokennon tilalla.  Turvapiirin eheys/luotettavuus voi olla edelleen heikolla tasolla.  Eli yksinkertaisesti: käytä ensisijaisesti sellaisia suojausratkaisuja, joiden liittäminen juuri tarkastelun alla olevaan koneeseen on järkevää.  Mielestäni erilaisten turvakomponenttien ”viljely” ei ole itsetarkoitus käytössä olevien koneiden turvallistamisessa. Tässä piilee suuri riski.  Katso lisää tästä.

Askel 3

Askeleen 3 kohdalla ”viimeistellään” turvallistamisprosessi.  Askeleissa 1 ja 2 teimme toimenpiteitä, jotta käyttäjän ei tarvitse mennä vaaralliselle alueelle ja toisaalta estimme pääsyn vaarakohteeseen tai valvoimme vaarallista aluetta.  Askeleessa kolme kerromme käyttäjälle ja työtilassa liikkuville, millaisia vaaroja koneessa on, ohjeistamme toimimaan, kenties ääni-/valohälytyksin jne.  Puhutaan myös jäännösriskeistä.  Olennaista näissä kolmessa askeleissa on, että joka askeleessa nähdään mitä tehdään ja miksi.  Myös se käy ilmi, että miksi riskille ei vaiheiden 1 ja 2 aikana tehty toimenpiteitä, vaan vaara/riski tai osa riskistä jäi vaiheeseen 3 jäännösriskinä ja tämän vaiheen osoittamia toimenpiteitä odottamaan.

 

Käytössä olevien koneiden turvallisuuden parantumisessa ratkaiseva asia on

  1. Tehdään turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.
  2. Jatkon ja kunnossapidon kannalta helpottaa suunnattomasti, kun riskit ja toimenpiteet ovat dokumentoitu.
  3. Jos työnantaja käyttää turvallistamisprojektissa ulkopuolista palvelua, on hyvä sopia ennen aloittamista toimijoiden vastuut ja roolit.

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus

 

 

Kirjoita kommentti