Koneasetus 2023/1230/EU – Merkittävä muutos

Koneasetus 2023/1230/EU – Merkittävä muutos

 

Koneasetus 2023/1230/EU – Merkittävä muutos on ollut koneiden turvallisuutta tekevien henkilöiden ”huulilla” jo jonkin tovin.  Sen tiimoilta on ehditty maalailemaan ”piruja seinälle”, myös synkkiä tauluja, mutta mitä tuo lause ”Merkittävä muutos” oikeastaan tarkoittaa käytännössä?

Tampereella 11.10.2023 järjestettiin jo perinteiseksi tullut Turvallisen tekniikan seminaari.  Seminaarin ensimmäisenä päivänä oli eri aiheista työpajoja, joista yhden aiheena koneasetus 2023/1230/EU – Merkittävä muutos.  ”Uusi koneasetus esittelee käsitteen merkittävä muutos. Miten asetuksen kirjauksia voitaisiin soveltaa käytäntöön? Työpajassa aihetta lähestytään erilaisten case-tyyppisten harjoitusten kautta.”.  Työpajan asiantuntijoina toimivat: Laura Lehtonen/Afry Finland Oy , Jenni Kiviaho/Valmet, Katri Tytykoski/FINN-Tarkastus Oy ja Timo Malm/VTT.

Tämä tähän taustana ja lisättäköön vielä, että työpajan vetäjät painottivat, että he ovat tehneet tulkinnan olemassa olevista lähteistä / asetuksesta.  Tarkentava koneasetuksen soveltamisopas julkaistaan jossain vaiheessa, jossa ’Merkittävä muutos’ tultaneen käsittelemään tarkemmin/esimerkein.  Varmasti tapauskohtaista soveltamista jää kaikesta huolimatta. Näiden pohjalta lähdin tulkitse ja perkaamaan koneasetus 2023/1230/EU Merkittävää muutosta, kohta kohdalta.

Uusi Koneasetus 2023/1230/EU – Merkittävä muutos

Mennään sitten asiaan, mutta ensin vielä rajauksena, että lähtökohtana on ammattimaiseen käyttöön tehty kone, ei kuluttajatuotteet.

Koneasetus 2023/1230/EU johdanto osan kohdassa 26 sanotaan Merkittävästä muutoksesta seuraavaa:

 ”Sen varmistamiseksi, että 1)markkinoille saatettavat tai käyttöön otettavat koneet tai vastaavat tuotteet eivät aiheuta terveys- tai turvallisuusriskejä ihmisille tai kotieläimille tai vahinkoa omaisuudelle tai tapauksen mukaan ympäristölle, olisi vahvistettava olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joiden on täytyttävä, jotta koneiden tai vastaavien tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan sallia. Markkinoille saatettavien ja käyttöön otettavien koneiden tai vastaavien tuotteiden olisi oltava olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia.

1)Lähtökohta kaikessa on, että joku on valmistanut koneen ja tuonut sen markkinoille.  Tämä joku voi olla maahantuoja, kone-/laitevalmistaja tai työnantaja itse.  Tämä asia tulisi olla kaikille pikkuhiljaa selvä, että kun myyt koneen tai tuot EU:n ulkopuolelta koneen tai valmistat koneen itsellesi tai teet muutoksen koneeseen → Tee, Päivitä ja Ylläpidä koneen turvallisuuteen liittyvä dokumentaatio.  Koneen loppukäyttäjä tarvitsee näitä tietoja, kun ylläpitää koneen turvallisuutta sen elinkaaren aikana.  Mitä tähän dokumentaatioon kuuluu, on kerrottu koneen teknisessä tiedostossa.  Perusdokumentit ovat: mekaaniset kuvat, sähkökuvat, riskienarviointi + Safety matriisi ja jopa SafetyPlan jokaisesta turva-alueesta. Näiden pohjalta sinun on helppo osoittaa mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset konetuotteesi täyttää, tosin tämä osoittaminen ei tee konettasi yhtään turvallisemmaksi.  Turvallisuus määriteltiin ja tehtiin aikaisemmilla toimenpiteillä, mutta näin täytät asetuksen vaatimuksen.

Johdanto osa jatkuu seuraavasti

”Jos tällaisia tuotteita myöhemmin muutetaan joko 2)fyysisesti tai digitaalisesti tavalla, jota valmistaja ei ole 3)ennakoinut tai suunnitellut ja joka vaikuttaa tällaisten tuotteiden turvallisuuteen 4)aiheuttamalla uuden vaaran tai lisäämällä olemassa olevaa riskiä, muutos olisi katsottava merkittäväksi, jos se 5)edellyttää uusia merkittäviä suojaustoimenpiteitä.”

2) Fyysiset muutokset tai digitaaliset muutokset.  Fyysiset muutokset on helppo ymmärtää ja nyt asetukseen on tuotu mukaan myös digitaaliset muutokset ( esim PC/PLC tms ohjelma).  Konetta tai vastaavaa tuotetta muutetaan fyysisiltä tai digitaalisilta ominaisuuksiltaan.  Yksistään ajateltuna, tämä kohta triggeröi aika helposti merkittävän muutoksen suuntaan.

3) Jota valmistaja ei ole ennakoinut tai suunnitellut.  Tässä kohtaa katse kääntyy koneen dokumentaatioon ja myyntimateriaaliin.  Mitä on dokumentoitu, onko tarjolla tai suunniteltu lisälaitteita yms.  Jos kyseessä on asiakkaan käyttöön valmistettu ja räätälöity kone, johon valmistaja antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen konedirektiivin 2006/42/EY Liite VIII tai koneasetuksen 2023/1230/EU Liite VI mukaisen sisäisen tuotannonvalvonnan mukaisesti, saattaa olla haastavaa löytää todisteita, että valmistaja on jotain ennakoinut tai suunnitellut, mutta sitä ei ole toimitettu. Toisaalta myynnissä on koneita, joihin on liitettävissä monia lisälaitteita ja nämä on suunniteltu valmistajan toimesta liitettäväksi.

4) Aiheuttaa uuden vaaran tai lisää olemassa olevaa riskiä. Onko tässä yhteydessä havaittu vaara tai riski jo tiedotettu konetta valmistettaessa tai edellisissä muutoksissa?  Jos ja kun meillä ei ole koneen turvallisuuteen liittyvää dokumentaatiota alkuperäiseltä koneenvalmistajalta tai aikaisemmilta muutoksien tekijöiltä, todentaminen on haastavaa.  Ainut tie on tehdä dokumentti, jossa toteamme vaaran tai riskin olleen koneessa alusta pitäen.  Tämähän on sitä koneiden turvallisuuden riskien arviointia: riskilähde → toimenpiteet → jäännösriski.  Riskipistekommenteissa sitten todetaan, että vaara/riski on ollut koneessa alusta asti.  Näin sitten käsitellään löydetyt/havaitut vaarat ja riskit.  Onko joku näistä sitten uusi vaara tai riski?

5) Edellyttää uusia merkittäviä suojaustoimenpiteitä.  Tätä kohtaa käsitellään jäljempänä, Määritelmä kohdassa.

Johdanto osa loppuu seuraavasti:

6)Korjaus- ja kunnossapitotoimia, jotka eivät vaikuta siihen, onko kone tai vastaava tuote asiaankuuluvien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, ei kuitenkaan olisi pidettävä merkittävinä muutoksina. Sen varmistamiseksi, että tällainen tuote on asiaankuuluvien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen, olisi edellytettävä, että merkittävän muutoksen tekevä henkilö tekee uuden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ennen kuin muutettu tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Jotta vältetään tarpeeton ja kohtuuton rasite, ei pitäisi edellyttää, että merkittävän muutoksen tekevä henkilö toistaa testejä ja laatii uusia asiakirjoja sellaisille koneille tai vastaaville tuotteille, jotka ovat osa koneyhdistelmää ja joihin muutos ei vaikuta.”

6) Johdanto osan tässä kappaleessa viitataan alussa koneen olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.  Jos nämä pysyvät ennallaan, muuttumattomina, ei kyseessä ole merkittävä muutos.  Jos olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin on tullut muutoksia, kyseessä olisi koneasetuksen 2023/1230/EU määritelmän mukainen merkittävä muutos.  Lopussa sitten todetaan, että ei ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista tehdä teknistä tiedostoa ja turvallisuuteen liittyvää dokumentaatiota kokonaan uudestaan, vaan päivittää tiedot muuttuvilta osin.

Koneasetus 2023/1230/EU 3 artikla Määritelmät, kohta 16

Palataan aikaisempaan kohdan 5) tarkempaan käsittelyyn ja siihen Koneasetus 2023/1230/EU 3 artikla, Määritelmät kohdassa 16 on ”tiivistelmä” seuraavasti:

”merkittävällä muutoksella’ koneeseen tai vastaavaan tuotteeseen sen jälkeen, kun kyseinen kone tai vastaava tuote 1)on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön, 2)fyysisesti tai digitaalisesti tehtävää muutosta, jota 3)valmistaja ei ole ennakoinut tai suunnitellut ja joka vaikuttaa kyseisen koneen tai vastaavan tuotteen 4)turvallisuuteen aiheuttamalla uuden vaaran tai lisäämällä olemassa olevaa riskiä, 5)mikä edellyttää

a) sellaisten suojusten tai suojalaitteiden lisäämistä kyseiseen koneeseen tai vastaavaan tuotteeseen, joiden käsittely edellyttää olemassa olevan turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän muuttamista, tai

b) lisäsuojaustoimenpiteiden toteuttamista kyseisen koneen tai vastaavan tuotteen vakavuuden tai mekaanisen lujuuden varmistamiseksi;”

 

5) edellyttää uusia merkittäviä suojaustoimenpiteitä.  Kohdassa a) viitataan toiminnalliseen turvallisuuteen.  Näen asian siten, että jos teet turvallisuuteen liittyvään ohjausjärjestelmään muutoksia, triggeröi tämä merkittävän muutoksen suuntaan.  Tai kohdassa b) mainittu vakavuuden tai mekaaninen lujuuden varmistamiseksi.  Itse tulkitsen: kun

 

Kuvassa 1 on esitetty edellä kerrottu logiikkakaaviona.  Kuva on työryhmän/Jenni Kiviahon tekemä ja mielestäni hyvin selkeä.  Siinä ei ole mukana kohtaa 6, mutta jokainen voi miettiä miltä kuva näyttäisi, jos olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimuksien muutos lisättäisiin kaavioon.  Olennaista on huomata, että edellä aukaistut kohdat 1 – 5 liittyvät merkitsevään muutokseen JA ehdolla, eli pelkästään yhden kohdan trikkaus ei tarkoita merkitsevää muutosta.  Tietenkin turvallisuus tulee huomioida ja varmistaa tästäkin huolimatta.

Koneasetus 2023/1230/EU -Merkittävä muutos

 

Yhteenvetona ja pohdintaa:

Kohdassa 1 todetaan, että kyseessä tulee olla kone tai vastaava tuote, johon sovelletaan koneasetusta.  Koneasetuksen ”takana” on standardointi.

Kohdissa 2 – 5 annetaan rajoja, milloin kyseessä olisi koneasetus 2023/1230/EU mukainen merkittävä muutos.  Koneasetuksen mukaisesta uudesta koneesta tulee käytössä oleva kone, kun työnantaja ottaa ja antaa koneen työntekijöiden käyttöön.

Kohdassa 6 todetaan ”pitäkää järki mukana”.  Työntekijän turvallisuus tulee olla prioriteetti yksi ja tärkein tavoite kaikille!  Työnantajat sanovat jo näin ja turvallisuus on heidän strategioissaan kärjessä.  Se on vastuullisuutta.  Nyt toivon, että yhä useammat koneiden turvallisuuteen osallistuvat sanovat tämän saman ja siirrytään yhdessä sanoista tekoihin.

Haluaisin mahdollisimman monen näkevän tässä kohdassa sen isoimman PUNAISEN LANGAN koneiden turvallisuudessa, koneen koko elinkaaren aikana.  Se on nyt kirjoitettu koneasetukseen 2023/1230/EU, kohtaan Merkittävä muutos, muutamalla kappaleella.

Olennaista on, että meillä on koneen turvallisuuteen liittyvä dokumentaatio.  Koska kyseessä on kone, käytetään koneasetusta ja sovelletaan koneturvallisuuden standardeja.  Tehdään koneen riskien arviointi näiden mukaan ja ylläpidetään näitä dokumentteja koko koneen elinkaaren ajan.

Näe tämä organisaation toimintatapana ja vaadi tätä kaikilta toimijoilta.

 

Kiinnostuitko?  Käy katsomassa https://www.step2safety.fi ja varaa esittely tai ota yhteyttä myyntiimme.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus