Koneasetus ja Vaatimustenmukaisuusolettamus

Koneasetus ja Vaatimustenmukaisuusolettamus

Vaatimuksenmukaisuusolettamus, mitä se tarkoittaa koneiden kohdalla? Onko Pukki kaalimaan vartijana joissain tapauksissa?

Tämän artikkelin yhteydessä ”Vaatimuksenmukaisuusolettamus” -sanaa käytetään koneiden kohdalla.  Aukaistaan ensin yksinkertaisesti sanaa Vaatimustenmukaisuusolettamus, koneiden valmistuksen yhteydessä.

Kun kone on valmistettu kokonaan yhden tai useamman yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, katsotaan koneen olevan koneen täyttävän konedirektiivin 2006/42/EY Liite I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Tämä olettamus pätee ehdolla, että kyseiset koneen teknisessä tiedostossa luetellut yhdenmukaistetut standardit kattavat koneeseen sovellettavien Liite I olennaisien terveys- ja turvallisuusvaatimuksien kohdat.

esimerkki

Meillä on konelinja, jossa on voimakas Laser-säde.  Konelinjan suunnittelussa ja valmistuksessa on hyväksikäytetty C-, B- ja A luokan standardeja.  Jos Laser-säteen suojauksen osalta ei olla esitetty noudatetun yhdenmukaistettua standardisarjaa EN ISO 11553, ei kone täytä konedirektiivin Liite I kohdan 1.5.12 (Lasersäteily) olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, paitsi jos valmistaja osoittaa muulla koneen teknisen tiedoston dokumentaatiolla tehtyjen suojaustoimenpiteiden täyttävän kohdan 1.5.12 vaatimukset.

Eli valmistajalla on kaksi vaihtoehtoa Laserin vaatimustenmukaisuusolettaman osoittamiseksi kohdan 1.5.12 osalta

  1. Toteuttaa suojaus yhdenmukaisen standardin vaatimuksien mukaisesti (esim EN ISO 11553), jolloin vaatimuksenmukaisuusolettama täyttyy Liite I kohdan 1.5.12 osalta
  2. tai valmistaja osoittaa muulla teknisellä dokumentaatiolla, että Liite I kohdan 1.5.12 olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset täyttyvät (osoittamisvelvollisuus)

Konedirektiivin ja Standardien linkitys toisiinsa

Edellä kuvattu esimerkki osoittaa meille myös sen, miten konedirektiivi Liite 1 konetuotteiden olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset linkittyvät standardeihin.  Jokaista Liite I olevaa kohtaa varten on olemassa yksi tai useampi sovellettava standardi.

Koska koneita on hyvin monenlaisia, joidenkin koneiden valmistajat pääsevät ”helpolla”, jos heidän koneen valmistukseen on olemassa C-luokan standardi.  Kun valmistettava kone kuuluu kokonaisuudessaan kyseisen C-luokan standardin piiriin, vaatimustenmukaisuusolettamus on täytetty.  Jos koneeseen tehdään esimerkiksi lisälaite, jota ei kyseisen konetyypin C-luokan standardissa mainita, konevalmistajan on sovellettava muita yhdenmukaistettuja standardeja tai osoitettava muulla teknisellä dokumentaatiolla koneen täyttävän sovellettavat Liite I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (osoittamisvelvollisuus).

Miten asia toimii- Vaatimuksenmukaisuusolettamus

Sana Vaatimustenmukaisuusolettamus tai sen synonyymejä löytyy monesta direktiivistä, eli ensimmäisenä valmistajan täytyy tiedostaa mitä direktiivejä kyseiseen koneeseen sovelletaan.  Otetaan tässä lähtökohdaksi konedirektiivi.  Konedirektiivin Liite I on esitetty lista konetuotteen olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.  Kaikille konetuotteille pakollisia kohtia ovat 1.1.2 (periaatteet), 1.7.3(merkinnät) ja 1.7.4(ohjeet).  Kohdan 1.1.2 osalta sovelletaan standardia EN ISO 12100, kohdan 1.7.3 osalta EN ISO 12100 ja EN 82079-1 ja kohdan 1.7.4 osalta EN ISO 12100, EN 82079-1 ja ISO/TR 14121-2 (nämä esitetty esimerkkinä, täydennä tapauskohtaisesti)

Kun valmistat konetuotetta, sinun tulee määritellä mitä konedirektiivin Liite I kohtia tulee soveltaa koneeseen.  Listaa nämä ja määritä, sekä dokumentoi näille kohdille sovellettava standardi tai standardit, jolla täytetään kohdan vaatimuksenmukaisuusolettamus.

Osa Liite I kohdista on suunnittelu-/toteutusvaade tyyppisiä, mutta osa on selkeästi suojausta havaittuun riskipisteeseen ja/tai vaaraan.  Kun liität havaitun riskipisteen tai vaaran sitä vastaavaan konedirektiivin Liite I olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kohtaan, teet täydellisen helppolukuisen turvallisuusdokumentaation.

Dokumentaatio alkaa Liite I vaateista, päätyen riskipisteeseen ja riskien pienentämiseksi on sovellettu tiettyjä standardeja ja/tai osoitat muulla dokumentoinnilla koneesi täyttävän konedirektiivin vaatimukset (Liite I vaatimukset).

Onko Pukki kaalimaan vartijana joissain tapauksissa?

On sanomattakin selvää, että läheskään kaikki konevalmistajat eivät toimi ja dokumentoi asioita edellä kuvatulla tavalla.  Mikään standardi tai direktiivi ei kerro dokumenttien ns määrämuotoa, mutta konedirektiivi antaa vaateita teknisen tiedoston sisällölle.   Näitä vaateita on mm

 • onko kone olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen,
 • riskin arviointia koskevat asiakirjat, joista ilmenee noudatettu menettely, mukaan lukien
  • i) luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat konetta,
  • ii) niiden suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä,
 • käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät siten, että käy ilmi, mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat

On tapauksia, kun minulta kysytään ”missä kohtaa konedirektiiviä sanotaan, että riskienarviointi on annettava Asiakkaalle?”  Tilanteet ovat tulleet silloin, kun olen puhunut riskienarvioinnin tuomasta lisäarvosta loppuasiakkaalle, kun he ylläpitävät koneen turvallisuutta koneen elinkaaren ajan, esim 30v.  Olen vastannut että kielletäänkö jossain antamasta?  Edellä kuvatun mukaisesti tehtynä, kyseinen dokumentaatio kiistattomasti kertoo mitä toimenpiteitä tehty riskin pienentämiseksi ja mitkä turvallisuusvaatimukset huomioitu.  Tätä työtä jatketaan koko koneen elinkaaren ajan ja näitä dokumentteja päivitetään samalla.

Tästä tulee otsikon retorinen kysymys:  Onko Pukki kaalimaan vartijana joissain tapauksissa?

Koneen turvallisuuteen liittyvä dokumentaatio ei tule olla yksi irrallinen dokumentti koneen turvallistamisprosessissa, vaan sen lisäarvo toimittaja/tilaaja suhteessa tulee ymmärtää.  KoneToimittajan tulisi olla tilaajan paras kumppani huolehtimaan koneensa turvallisuudesta, koko koneen elinkaaren ajan.

Tämän ajattelutavan soisi kiinnittyvän jokaisen konetoimittajan toimintaan ja koneita ostavien vaatia.  Näin varmistamme koneiden elinkaaren aikaisen turvallisuuden yli 30v aikajaksolla.

 

Turvallinen kone -Nolla tapaturmaa👆

BluePlan on erikoistunut käytössä olevien koneiden turvallistamisiin, sekä olemme kumppanina myös uusien koneiden vaatimustenmukaisuuden velvoitteiden täyttämisissä, niin tilaajalle kuin toimittajalle, alkaen riskien arvioinnista.  Suunnittelemme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, dokumentoimme/toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Meidän #Step2Safety™ menetelmän avulla opit itse huomioimaan ja huolehtimaan koneidesi turvallisuusasioista, askel kerrallaan ja olemme taustatukenasi tässä matkassa.

Ota rohkeasti yhteyttä 040-840 3748.

#koneturvamies #blueplanoy #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus #työturvallisuus #HSEQSuomi #robotiikka

 

Saatat olla kiinnostunut myös:

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus