Koneen toimintaan kytkettävä turvalaite. Mitä pitää huomioida toteutuksessa?

Koneen-toimintaan-kytkettävä-turvalaite

Olemassa olevien tuotantolinjojen koneturvakysymykset:

Olemassa olevien tuotantolinjojen koneturvakysymykset ovat yksi monista erikoisosaamista vaativista asioista tuotantolaitoksissa. Kysymys koskettaa niin isoja kuin pienempiäkin yrityksiä, joilla on tuotannossaan tuotantokone.  Avaan tässä blogissa mitä asioita suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida, jotta koneen omistaja varmistuu ratkaisun oikeellisuudesta.

Ensimmäinen asia, mikä työn tilaajan pitää muistaa, on sopia tehtävän työn dokumentoinnista. Lähtökohdat turvallisuusparannuksille voi olla hyvin erilaiset.  Tuotantolinjalla ja koneella on voinut sattua työtapaturma, läheltä piti-tilanne tai sitten yrityksen sisäisissä katselmuksissa on havaittu turvallisuuspuute tai -riski.  Tämä on kirjattu ylös yrityksen seurantajärjestelmään ja on päätetty käynnistää toimenpiteet asian korjaamiseksi.  Tämä työpaikan työympäristön työturvallisuus, jatkuva parantaminen, on kenties yleisin prosessi, joka käynnistää tarpeita parantaa käytössä olevien koneiden turvallisuus- tai käytettävyysparannuksia.

Tässä kohtaa on huomioitava, että työympäristön turvallisuuteen käytettävät ohjelmistot ja menetelmät dokumentoivat mitä toimenpiteitä on käynnistetty.  On myös muistettava, että myös itse turvallistamistyö tulee dokumentoida, erityisesti silloin kun turvaratkaisu liittyy koneen toimintaan.  Käytännössä tarkoitetaan koneen toimintaan liitetyistä turvalaitteista ja turvaratkaisuista.  Näitä ovat esimerkiksi turvarajat ja turvavaloverhot.

Koneen ohjaukseen liitetyt turvalaitteet:

Koneen ohjausjärjestelmään liitetyt, toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvät turvaratkaisut, täytyy aina erikseen dokumentoida ja näitä muutoksia tekevän tulisi automaattisesti toimittaa dokumentaatio muutoksista.  Riippumatta siitä, onko käytetty ohjelmoitavia turvaratkaisuja tai tehty ihan perinteisesti kytkentämuutoksilla sähköisellä puolella.  Kaikissa tapauksissa toimittajan tulee toimittaa ja osoittaa että koko toteutus täyttää vaadittavan turvallisuustason ja toteutus on koko toteutusketjun osalta ehyt turvallisuuden näkökohdalta.  Tämän osoitukseen on käytettävissä oikeastaan yksi käyttökelpoinen menettelytapa, todistaa toteutuksen eheys tähän käyttöön tehdyllä ohjelmistotyökalulla.  Näitä työkaluja on muutamilla komponenttivalmistajalla tai hyvin suosittua on käyttää vastaavanlaista   Saksan sosiaalisen tapaturmavakuutuksen työterveyden ja

riskianalyysi

XL SISTEMA

työturvallisuuden laitoksen IFA:n tekemää ja ylläpitämää sovellusta, nimeltään SISTEMA.  Itse käytän SISTEMAa, johon on saatavissa hyvin kattavat kirjastot eri laitevalmistajien komponenteille.  SISTEMA:n kaltaisella sovelluksella lasketaan toimintaan kytkettyjen sähköisistä, hydraulisista ja/tai pneumaattisista komponenteista tehdyn järjestelmien turvallisuuden eheystaso, eli yksinkertaisesti osoitetaan, että tehdyt muutokset täyttävät vaadittavan PL- tai SIL-luokan, sekä tietysti sen, että muutokset eivät heikennä nykyistä toteutustapaa.

Vielä saattaa herätä kysymys siitä, että miten määritellään tuo ”vaadittava turvallisuustaso”? Tässä blogissa käsitellään koneturvallisuutta käytössä olevan koneen/konelinjan kannalta ja näissä tapauksissa on yleisesti kaksi lähestymistapaa: alkuperäisen koneentoimittajan dokumentit, määritellä turvallisuustaso riskianalyysin/riskikartoituksen avulla.  Itse suosittelen käyttämään riskikartoitusta, sillä koneissa on yleensä eri suuruisia riskejä, riippuen koneen osasta.   Joka paikkaan ei ole pakko laittaa PLe/SIL3 luokan täyttäviä ratkaisuja ja komponentteja, vaan kyseisen kohteen turvallistaminen saadaan aikaan kustannustehokkaammilla toimenpiteillä, turvallisuudesta tinkimättä.

Kertauksena vielä muistilistatyyppisesti huomioitavat asiat, kun suunnittelet koneen toimintaan kytketyn turvallisuuden käyttöönottoa:

  • Tee sopimus tehtävästä työstä ja vaadi se dokumentoitavaksi. Luonnollisesti saat nuo dokumentit itsellesi. Nämä ovat ”vakuutuksesi” siitä, että työ tulee ammattitaitoisesti tehtyä ja tarvitset näitä dokumentteja seuraavien muutosten toteutuksen yhteydessä. Dokumentointiin kuuluu myös kaikki lähdekoodit.
  • Määrittele vaadittava turvallisuustaso. Jos omaat riittävän osaamistason tähän, voit tehdä se itse mutta jos epäröit, käänny ammattilaisen puoleen. Suosi tässä työryhmä-menetelmää, jossa koneen käyttäjät/huoltajat mukana. Heiltä saat arvokkaita käytännön kokemuksia ja näin turvaratkaisuista tulee käyttäjäystävällisiä. Saattaahan siinä samalla parantua koneen käytettävyys siten, että koneen käyttöaste nousee.
  • Jos omasta yrityksestä ei löydy riittävää osaamista työn tekemiseen, käänny taas ammattilaisen puoleen ja muista, että pelkkä kattava dokumentointi ei tee koneestasi turvallista, vaan toteutuksen pitää täyttää vähintään vaadittu turvallisuustaso, anturilta turvallisuuden toteuttavaan toimilaitteeseen.

Ota rohkeasti yhteyttä koneturvallisuuteen ja koneenrakennukseen liittyvissä kysymyksissä.

Olemme käytettävissäsi.