Koneiden turvallisuus koneen modernisoinnin yhteydessä

Tilaajan ja toimittajan velvollisuudet ja yhteistyö

Käyttöasetuksen 403/2008 mukaiset tilaajan velvollisuudet

Käyttöasetus 403/2008 koskee koneiden ja muiden teknisten laitteiden turvallista käyttöä ja kunnossapitoa. Asetus velvoittaa tilaajaa huolehtimaan siitä, että laitteet ovat turvallisia ja soveltuvia käyttötarkoitukseensa. Tilaajan on myös varmistettava, että laitteiden käyttäjillä on riittävä koulutus, ohjeistus ja suojavarusteet.

Kun tilaaja tilaa koneen tai laitteen modernisointia, hänen on otettava huomioon, että modernisointi voi vaikuttaa laitteen turvallisuuteen ja käyttöominaisuuksiin. Tilaajan on siksi annettava toimittajalle kaikki tarvittavat tiedot laitteen alkuperäisestä suunnittelusta, käyttötarkoituksesta, käyttöolosuhteista ja turvallisuusvaatimuksista. Tilaajan on myös varauduttava siihen, että modernisoinnin jälkeen laite saattaa tarvita uuden tyyppihyväksynnän, CE-merkinnän tai käyttöönottotarkastuksen.

Koneasetuksen 400/2008 mukaiset toimittajan velvollisuudet

Koneasetus 400/2008 koskee koneiden ja muiden teknisten laitteiden turvallista suunnittelua ja valmistusta. Asetus velvoittaa toimittajaa noudattamaan koneiden olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat muun muassa mekaanista, sähköistä, lämpötilaan, palamiseen, räjähtämiseen, meluun ja tärinään liittyviä riskejä. Toimittajan on myös laadittava laitteelle vaatimustenmukaisuusvakuutus ja käyttöohjeet.

Kun toimittaja tekee koneen tai laitteen modernisointia, hänen on otettava huomioon, että modernisointi voi muuttaa laitteen alkuperäistä suunnittelua ja valmistusta. Toimittajan on siksi varmistettava, että modernisoinnin jälkeen laite täyttää edelleen koneasetuksen vaatimukset ja että laitteen muutokset on dokumentoitu asianmukaisesti. Toimittajan on myös huolehdittava siitä, että tilaaja saa kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja kunnossapidosta.

Tilaajan ja toimittajan hyvä yhteistyö

Tilaajan ja toimittajan hyvä yhteistyö on avainasemassa koneiden ja laitteiden turvallisuuden varmistamisessa. Hyvä yhteistyö edellyttää, että molemmat osapuolet ovat selvillä omista ja toistensa velvollisuuksista ja oikeuksista, että he kommunikoivat avoimesti ja selkeästi, että he noudattavat sovittuja aikatauluja ja laatukriteereitä, ja että he ratkaisevat mahdolliset ongelmat yhteisymmärryksessä. Hyvä yhteistyö hyödyttää sekä tilaajaa että toimittajaa, sillä se parantaa laitteiden toimivuutta, luotettavuutta ja käyttöikää, vähentää turvallisuusriskejä ja kustannuksia, ja lisää asiakastyytyväisyyttä ja mainetta.

Miten koneiden tekninen turvallisuus yhdistyy työturvallisuuteen

Kuva 1, Safety management

Kuvan 1 kolmiolla esitetään tyypillisen yrityksen organisaatiota ja sen työsuojelutoimintaa.  Ylimmällä tasolla meillä on turvallisuusjohtaminen.  Keskitasolla yrityksen työsuojelutoiminta, joka ulottuu kaikille kolmelle tasolle.  Alimmaisella tasolla on tehdassalissa olevat koneet ja laitteet, sekä tämän työntekijöiden ympäristön turvallisuuden toteutus ja hallinta.  Tehdassalin turvallisuus on tässä kuvassa jaettu kohteen osaan.  1. Työsuojelu, jossa pyritään vaikuttamaan ihmisen toimintaan ja 2. koneiden ja laitteiden tekniikalla sekä teknologialla toteutettava turvallisuus.  Koneasetus ja käyttöasetus ovat juuri tätä tekniikalla ja teknologialla toteutettavaa turvallisuutta.

Tiivistetty yhteenveto käyttöasetuksen 403/2008 mukaisesta koneen teknisestä turvallisuudesta huolehtimiseksi.

Koneiden turvallisuus modernisoinnin yhteydessä on tärkeä osa työsuojelua ja työturvallisuutta, ja siihen liittyvät määräykset EU:n alueella ovat yksityiskohtaisia. Käyttöasetus 403/2008 on Suomessa voimassa oleva säädös, joka liittyy koneiden ja työlaitteiden käyttöturvallisuuteen. Tässä asetuksessa määritellään työnantajan velvollisuudet, jotka tulee huomioida laitteita modernisoitaessa. Tärkeimmät velvollisuudet ovat:

  1. Riskinarviointi: Työnantajan on tehtävä perusteellinen riskinarviointi modernisoitavien koneiden osalta. Tämä tarkoittaa, että on arvioitava kaikki mahdolliset riskit, joita koneiden käyttö voi aiheuttaa, ja mietittävä, miten näitä riskejä voidaan hallita ja minimoida.
  2. Turvallisuusvaatimusten noudattaminen: Koneiden tulee täyttää kaikki voimassa olevat turvallisuusvaatimukset modernisoinnin jälkeen. Jos kone on alun perin suunniteltu ja valmistettu ennen nykyisten normien voimaantuloa, modernisoinnin yhteydessä tulee varmistaa, että kone vastaa uusimpia turvallisuusmääräyksiä.
  3. Asiantuntevan henkilön käyttö: Modernisointiprosessissa tulee käyttää päteviä asiantuntijoita, jotka ymmärtävät koneiden turvallisuuteen liittyvät standardit ja määräykset. Näin varmistetaan, että koneet päivitetään asianmukaisesti turvallisiksi.
  4. Koulutus ja ohjeistus: Työnantajan on varmistettava, että kaikki koneita käyttävät työntekijät saavat asianmukaista koulutusta ja ohjeistusta modernisoitujen koneiden turvallisesta käytöstä. Tämä sisältää myös päivitetyt käyttö- ja huolto-ohjeet.
  5. Huolto ja kunnossapito: Modernisoidut koneet vaativat säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa, jotta niiden turvallisuus voidaan varmistaa jatkuvasti. Työnantajan on huolehdittava, että nämä toimenpiteet toteutetaan asianmukaisesti.
  6. Dokumentaation ylläpito: Kaikista turvallisuuteen liittyvistä toimenpiteistä, kuten riskinarvioinneista, koulutuksista ja huoltotoimenpiteistä, tulee pitää kirjaa. Tämä dokumentaatio auttaa varmistamaan, että kaikki turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja että tieto on saatavilla tarvittaessa.

Nämä velvollisuudet auttavat varmistamaan, että modernisoidut koneet ovat turvallisia käyttää ja että työntekijöiden terveys ja turvallisuus on suojattu työpaikalla.

Tehokkailla tavoilla tehdä työtä pystymme yhä paremmin keskittymään siihen tärkeimpään asiaan, toteutamaan lopputulemaa eli koneet ovat turvallisia käyttäjilleen.  Tähän Step2Safety™ on tehty, koneiden turvallisuuden suunnitteluun koneasetuksen ja käyttöasetuksen mukaisesti.  Tekninen turvallisuus, standardeja soveltaen.

Turvallinen kone ja nolla tapaturmaa tulisi olla jokaisen koneiden turvallisuuden kanssa tekemisissä olevan tavoite.


Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus