Koneturvallisuus ja Hätäpoistuminen

1. Johdanto

Koneita on monenlaisia ja edellisessä kirjoituksessani käsittelin viimeistä oljenkortta, eli Hätäpysäytystä.  Löydät kirjoituksen täältä.  Joissakin koneissa täytyy suunnitella hätäpysäytyksen lisäksi hätäpoistuminen. Hätäpoistuminen on käsitteenä mielenkiintoinen, sillä sitä ei välttämättä mielletä kuuluvaksi koneenrakennukseen tai koneturvallisuuteen.  Ennemminkin ”rakennusturvallisuuden” puolelle, työympäristöön.  Kenties tämän takia Hätäpoistuminen saattaa jäädä koneturvallisuuden kannalta helposti käsittelemättä.  Tässä bloki-tekstissä kerron minkälaisia asioita ainakin tulisi kiinnittää huomiota.

 

2. Rakennusten käyttöturvallisuus ja Hätäpoistuminen

Koneet sijaitsevat usein tuotantotilassa ja Ympäristöministeriön asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta asettaa vaatimuksia rakennuksen Hätäpoistumisteistä (varatie).  Miten tämä ympäristöministerin asetus liittyy koneturvallisuuteen ja koneenrakennukseen?  Se liittyy erityisesti siinä vaiheessa, kun kyseessä on tilaan nähden isosta koneesta tai pitkä konelinja kulkee läpi tuotantohallin.

Kokonaan uuden tehtaan rakentamisen yhteydessä tämä tilanpuute ja hätäpoistumisteiden puute ei tule vastaa, sillä asia otetaan huomioon jo arkkitehtisuunnittelussa.  Poikkeuksetta hankaluudet tulee eteen modernisoinneissa ja tapauksissa, joissa olemassa olevaan rakennukseen ”sovitetaan” uutta tuotantolinjaa tai konetta.

Näissä haastavissa projekteissa joudutaan koneeseen tekemään jopa rakenteellisia muutoksia, jotta saadaan toteutettua riittävän selkeitä ja nopeita (matka, kulun helppous) reittejä tilasta poistumiselle.

Poistumisteiden osalta reitit tulee olla vapaana käyttää ja ovet aukeavat poistumissuuntaan (turvallinen).

 

3. Koneturvallisuus ja Hätäpoistuminen

Hätäpoistumisesta konedirektiivissä 2006/42/EY puhutaan vain Liite 1 olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa, direktiivin Yleisessä osassa kohdassa 1.1.7 KÄYTTÖPAIKAT.  Kyseisessä kohdassa sanotaan seuraavasti  ”Käyttöpaikka on tarvittaessa varustettava asianmukaisella ohjaamolla, joka on suunniteltava, rakennettava ja/tai varustettava niin, että se täyttää edellä esitetyt vaatimukset. Poistumistien on oltava sellainen, että nopea ulospääsy on mahdollista. Lisäksi on mahdollisuuksien mukaan oltava hätäpoistumistie, joka on eri suuntaan kuin normaali poistumistie.”

Konedirektiivissä Hätäpoistuminen mielletään kenties lähinnä koneen sisälle loukkuun jäämisenä.  Koneiden kohdalla huomioitava on myös kulkutasot, tasojen portaat, jotka täytyy olla suunniteltu hätäpoistumista varten.  Näiden suunnitteluun meillä on olemassa standardisarja EN ISO 14122-x Koneiden kiinteät kulkutiet ja konelinjoissa ne kannattaa sisällyttää koneen CE-merkintään.

 

4. Koneturvallisuus ja Hätäpoistuminen koneen vaara-alueelta

Kuva 1, Hätäaukaisukahvalla varustettu turvaovi.

Eteen voi tulla myös tapauksia, joissa hätäpoistumisovi on suunniteltu koneen vaarallisen alueen sisäpuolelle.  Nyt en tarkoita turva-aidan ovea, vaan rakennuksen seinässä olevaa ovea.  Näissä tapauksissa hätäpoistumisovi on toteutettava niin, että ulkoapäin pääsy on mahdollista vain avaimella ja oven tilaa (kiinni) valvotaan rajalla, joka on kytketty koneen ohjausjärjestelmään.  Toteutus kuuluu koneen turvallisuusjärjestelmään ja riskienarvioinnissa tulee määritellä vaadittava suoritustaso, mutta lähtisin tässä kohtaa samasta minimivaatimustasosta PLc, joka on myös hätäpysäytyksen minimivaatimus.

Vaikka kenenkään ei tulisi päästä koneen vaaralliselle alueelle muuten, kuin koneen huoltoon suunniteltujen kulkuovien kautta.  On kuitenkin koneita, varsinkin vanhempien käytössä olevien koneiden kohdalla, että koneen vaaralliselta alueelta on useampi ulospääsy.  Näissä toteutuksissa kohdataan monta problematiikkaa, mutta tässä yhteydessä koneen turvaovi tulee saada auki vaaralliselta alueelta.  Jos tällaisessa turva-aidan turvaoveen on asennettu sähkölukko, tulee sähkölukko pystyä avaamaan sisäpuolelta käsin ja tällainen hätäavaus tulee aiheuttaa koneen turvatoiminto.  Kuvassa 1 on esimerkki tällaisesta sähkölukosta.   Jälleen kerran, dokumentoi tämä turvatoiminto koneen turvallisuusdokumentaatioon.

 

5. Koneturvallisuus ja Hätäpoistumisen dokumentointi

Aikaisemmissa kirjoituksissa en ole avannut yksityiskohtia siitä, miten koneen turvallisuuteen liittyviä asioita tulisi dokumentoida.  Yleensä puhutaan vain riskien arvioinnista, johon on olemassa hyvin monta tapaa ja menetelmää.  Konedirektiivikään ei ota kantaa dokumentointitapaan/-muotoon.  Uudessa konedirektiivissä todennäköisesti tullaan sallimaan myös digitaalinen dokumentointi.

Itse käytän pääluokittelutapana konedirektiivin Liite 1 olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimuksien otsikkokohtia pääluokitteluna.  Tuossa direktiivin liite 1:n otsikkojen aiheissa on käsitelty minimivaatimuksia, eri otsikoin. Tähän kannattaa tutustua.  Itse luokittelen löydetyt riskipisteet näiden otsikoiden alle ja hätäpoistumisen kohdalla vaihtoehdot ovat edellä mainittu kohta 1.1.7 tai loukkuun jäämisen kautta Liite 1 kohta 1.5.14 (Koneeseen loukkuun jäämisen riski).  Itse koe luonnolliseksi paikaksi kohdan 1.5.14.  HUOM!  kohdassa 1.5.14 mainitaan Kone on suunniteltava, rakennettava tai varustettava siten, että henkilö ei voi jäädä loukkuun sen sisälle, tai jos tämä ei ole mahdollista, siten, että henkilö voi kutsua apua ”.  Jos ulospääsy on estynyt, tulee toteuttaa mahdollisuus kutsua apua.

 

6. Koneturvallisuus ja Hätäpoistuminen, toiminnallinen turvallisuus

Koneturvallisuudessa törmäämme väistämättä toiminnalliseen turvallisuuteen.  Aihealuetta käsittelin aikaisemmassa bloki-kirjoituksessani ja löydät se täältä toiminnallinen turvallisuus EN ISO 13849-1.   Jälleen kerran dokumentoi ja tässä kohden hyvä työväline on SISTEMA.  Jos SISTEMA on tuntemattomampi, löydät lisätieto siitä täältä.

Joissain muissakin tapauksissa rakennusten hätäpoistumistiet ovat valvottuja, vaikka ne eivät kuulu koneturvallisuuden piiriin.  Ne voivat olla kytkettyjä esimerkiksi kiinteistön valvontajärjestelmään.

 

7. Koneturvallisuuden standardit, oven aukeamissuunta ja hätäpoistuminen

Joissakin C-luokan standardeissa on mainittu hätäpoistumisesta.  Tällainen standardi on esimerkiksi hyllystöhissin standardin EN ISO 528 kohdalla, jossa on maininta hätäpoistumisesta ja myös koneen turvaoven aukeamissuunnasta turvalliseen suuntaan, joka on yleensä ulospäin.

Jos oven aukeamissuunta on saranaovien kohdalla jokin muu kuin ulospäin (sisään), tulisi tämä käsitellä riskienarvioinnin kautta.  Rakennusten käyttöturvallisuuden puolella asia on yksiselitteinen, ovet aukeavat suunniteltuun poistumissuuntaan.

 

8. Huomioitavaa koneisen hätäpoistumisteiden suunnittelussa

Kun koneiden kohdalla puhutaan hätäpoistumisesta, asian voi jakaa karkeasti kolmeen katekoriaan:

  1. Koneen sisältä hätäpoistuminen (vaarallinen alue)
  2. Koneen kulku- ja hoitotasoilta hätäpoistuminen
  3. Tuotantotilasta hätäpoistuminen

Kohtien 1 ja 2 kohdalla meillä on käytettävissä CE-merkintä ja hyvin paljon koneturvallisuuteen liittyviä standardeja, kuinka toimia ja miten tulee toteuttaa.  Näiden pohjalta toteuttaja pystyy tekemään kattavan dokumentaation siitä, mitä vaatimuksia noudatettu ja mihin suunnitelma/toteutus perustuu, riskienarvioinnista lähtien.

Huomioitavaa kohdan 1 osalta ”Koneen sisältä hätäpoistuminen” on, että jos koneen turvallistaminen on tehty huolella, kyseinen tilanne ei pitäisi koskaan tapahtua, että henkilö on koneen sisällä ja hätäpoistuminen sieltä koneen käynnistymisen takia tapahtuu.  Prosessiteollisuus on oma lukunsa, onnettomuudet, rikkoutumiset, tulipalot tuovat poikkeuksia myös tähän.

 

9. Käytännön esimerkki hätäpoistuminen, lattialuukku

Kuva 2, Yhdistetty hätäpoistumis- ja huoltotie.

Käytännön esimerkkinä otetaan kompressori ja hydrauliikkahuoneet.  Isommissa tehtaissa tai konelinjoissa nämä huoneet ovat erillisiä tiloja, kenties äänieristettyjä huoneita tai jopa lattiatason alle rakennettuja.  Näistä tiloista hätäpoistuminen ja poistuminen tulee suunnitella ja dokumentoida.  Vaatimuksia toteutukselle tulee koneturvallisuuden ja rakennusten käyttöturvallisuuden kautta.

Useasti näiden tilojen kohdalla on kyseessä myös loukkuun jäämisen riski, jolloin lukittavat ovet tulee olla sisältäpäin aukaistavissa ja joissain tapauksissa kyseeseen tulee myös turvalliselta puolelta hätäaukaisun mahdollistaminen.  Tällainen tilanne, että turvalliselta puolelta tapahtuva hätäaukaisu voi tulla eteen sähköllä aukaistavien sähkölukkojen kohdalla.  Sähkökatkoksen yhteydessä vaaralliselle alueelle pääsee vain lukon mekaanisella hätävapautuksella ja tämä tulisi pystyä tekemään myös vaaralliselta alueelta (loukkuun jääminen) ja turvalliselta puolelta (pelastustehtävät).  Kuvassa 2 on käytännön esimerkki erääseen kohteeseen toimittamamme maanalaisen hydrauliikkatilan lattialuukku.  Luukku kulkutiellä ja tilasta hätäpoistuminen useampaa kautta.  Luukku asennettu kulkuväylälle lattiaan, sähkölukko sisäpuolella, mutta hätäpoistuminen ja hätäavaus toteutettu.  Myös käytön aikainen työturvallisuus tulee huomioida, sekä ohjeistus työntekijöille.

 

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus

 

 

BluePlan on erikoistunut käytössä olevien koneiden turvallistamisiin, sekä olemme kumppanina uusien koneiden vaatimustenmukaisuuden velvoitteiden täyttämisissä.  Suunnittelemme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Tapauskohtaisesti suojaus CE-merkitään tai annamme toteutuksesta vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina toteutuksen vaatimustenmukaisuudesta.