Step2Safety – Mistä kaikki sai alkunsa

Step2Safety -Koneidesi turvallisuuden työväline

Step2Safety – Mistä kaikki sai alkunsa

Artikkelin kirjoittajana on Johanna Hietikko

Kun maailma sulkeutui kevättalvella 2020, oli moni uuden edessä. Piti miettiä miten omaa tuotettaan tai palveluaan voisi edelleen myydä ja esitellä, vaikka asiakkaan luona ei päässyt käymään. Samaa pohti koneturvallisuudessa toimivan BluePlan Oy:n toimitusjohtaja Jari Saarola. Jarilla on pitkä ura koneturvallisuuden parissa, jonka aikana hän on kaivannut työvälinettä helpottamaan työtään. Koronan pysäyttäessä kaiken, oli aikaa alkaa innovoimaan ja miettimään millä tavalla omaa työtään ja tekemistään saisi yksinkertaistettua ja nopeutettua sekä ennen kaikkea miten koko koneturvallisuuteen alana saisi tuotua lisää laatua ja systemaattisuutta. Ala kaipasi Jarin mielestä myös ketterämpää ja sellaista tekemisen tapaa, jossa ylimääräinen jäisi pois ja keskityttäisiin olennaiseen eli koneiden turvallistamiseen.  

Uransa aikana Jari on huomannut, että koneturvallisuudessa tekeminen on suhteellisen pirstaloitunutta ja taso vaihtelee paljon eri tekijöiden välillä. Koneturvallisuudessa keskitytään helposti dokumenttien tekemiseen ja asioiden toteamiseen, mutta konkreettiset toimenpiteet jäävät usein toteuttamatta. Tähän haasteeseen Jari lähti hakemaan ratkaisua. 

Syntyi Step2Safety 

Jari keksi ratkaisun ja syntyi Step2Safety-sovellus. Sovellus, joka tulisi mullistamaan koneturvallisuuden toteuttamisen yrityksissä. Koronan jyllätessä ja markkinoiden hiljennyttyä Jari oivalsi, että pilvipalveluna toimiva työväline auttaisi turvallistamaan koneita ilman, että hänen tarvitsisi aina olla paikalla. Tarvittiin siis väline, joka auttaisi turvallisuuden parissa toimivia henkilöitä ja tahoja ylläpitämään koneiden turvallisuutta. Digitaalisuuden myötä tarvittava tieto olisi saatavilla kaikkialla organisaatiossa ja välinettä voisi käyttää esimerkiksi mobiililaitteella kentällä ja läppärillä konttorilla. Sovelluksesta piti löytyä myös tarvittavan dokumentaation tallennusmahdollisuus, sillä koneen elinkaaren aikainen ylläpito helpottuu, kun tarvittavat asiakirjat löytyvät yhdestä paikasta. Jotta sovelluksen käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa ja arkea ohjaavaa, haluttiin, että turvallisuustieto löytyy suoraan sovelluksesta ja siten lisättiin koneturvallisuuteen liittyvät direktiivit ja säännökset ohjaamaan tekemistä. Näiden lisäksi oli luonnollista rakentaa sovellukseen myös itseoppimisympäristö, jonka avulla koneturvallisuuden omaksuminen, perehdyttäminen ja kouluttaminen olisivat mahdollista toteuttaa. 

Jarille oli itsestään selvää, että kaiken perustaksi tulisi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneturvallisuuden standardit“Ei ole tarkoitus määritellä koneiden turvallistamista uudelleen, vaan useasti hankalaksi koettu asia on tehty nyt helposti lähestyttäväksi ja virtaviivaiseksi. Koko sovelluksen ajatus pohjautuu konedirektiivin ja standardien vaatimuksiin, ja välinettä käyttämällä yritys täyttää nämä vaadittavat velvollisuudet. Jari toteaa. 

Keskitytään olennaiseen 

Kaikista tärkeimpänä asiana koneturvallisuudessa Jari näkee riskipisteiden löytämisen jälkeisen toimenpidesuunnitelman ja päätettyjen toimenpiteiden liikkeelle saamisen. Kaikkien toimintojen täytyi siis tähdätä konkreettiseen tekemiseen ja siinä Step2Safety onkin parhaimmillaan: sovellus ohjaa tekijäänsä, tukee ja opastaa. Tehtyjen ja sovellukseen kirjattujen toimenpiteiden pohjalta saadaan dataa, jonka yrityksen johto ja vastuuhenkilöt pystyvät hyödyntämään budjetoinnissa ja sen myötä turvallistamisen suunnittelussa. Jari toteaakin: “Koneturvallisuudessa ei ole kyse esseen kirjoittamisesta vaan turvallisen koneen aikaansaamisesta. Kaikki tehtävä työ tulee siis kohdistua tehokkaasti turvallisen koneen aikaansaamiseen. Tämän lisäksi sekä turvallisuudesta päättävät henkilöt että tekijät tarvitsevat konkreettisia ohjeita, miten toimitaan ja miten turvallisuutta toteutetaan. Aikaisemmin tyypillisenä toimintamallina alalla olleet ylimalkaiset viittaukset standardeihin kertovat käyttäjälleen vain, että tässä on riski ja tulee huomioida standardin vaatimus. Laadukkaan koneturvallisuuden toteuttamisessa tulee poikkeuksetta huomioida paljon muutakin.”

 

“Koneiden turvallisuuteen on vaikuttamassa erittäin paljon eri henkilöitä ja tahoja: oma organisaatio, alihankkijat, konetoimittajat, komponenttimyyjät, työturvallisuushenkilöt, konsultit jne. Luettelo on lähes loputon ja työnantaja on vastuussa tästä kaikesta ja näiden kaikkien tekemistä koneen turvallisuuden eteen tehdyistä toiminnoista. Hallitsetko tämän ilman jonkinlaista systemaattista ja mallinnettua tapaa toimia?” – Jari Saarola, Step2Safetyn kehittäjä ja koneturvallisuuden asiantuntija 

 

Kustannustehokkuutta ja yhdessä tekemistä 

Step2Safetyn mittaristot ja materiaalit ovat koko organisaation käytössä, sillä sopimukseen kuuluu rajaton määrä käyttäjiä organisaation sisällä. “Turvallisuus kuuluu kaikille ja siihen liittyy hyvin suuri joukko eri toimijoita. Me tuemme ja mahdollistamme tämän toteutumista.” Jari toteaa. Sovelluksen sisällä voi keskustella turvallistamisesta myös muiden sovellusta käyttävien tahojen kanssa ja jakaa vinkkejä sekä huomioita. Kyseessä on innovaatio, jonka avulla halutaan jakaa ja kehittää koneiden turvallisuustietoa.  

Step2Safety-nimi tulee sen oivaltamisesta, että turvallisuus rakennetaan askel askeleelta: ensin havaitaan riskipisteet, tehdään toimenpide-ehdotukset ja annetaan hinta-arvio. Tämän jälkeen käydään konkreettisesti turvallistamaan konetta ja havaitaan mahdolliset jäännösriskit. Ja kun kaikki on kirjattu koko koneen elinkaaren ajalta sovellukseen (koneen elinkaari voi olla jopa 30 vuotta), on jokaisen tekijän helppo pysyä kärryillä tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä. Silloin, kun koko turvallisuuden kanssa työskentelevä kenttä on tietoinen koneiden turvallisuustoimenpiteistä, muuttuu työympäristö väkisinkin turvallisemmaksi. Systemaattinen turvallisuustekeminen tuo mukanaan aina myös kustannustehokkuutta ja laatua.  

  

Step2Safety:n lupaus on Turvallinen kone – Nolla tapaturmaa. Tämä lupaus uskalletaan antaa, sillä tiedetään, että tehdyt toimenpiteet luovat turvallisuutta. Step2Safety sisältää kaiken arjessa tarvittavan koneturvallisuustiedon. Ja mikäli oma taitotaso ei riitä johonkin tiettyyn turvallistamistekoon, saa suoraan sovelluksen kautta tilattua näppärästi asiantuntija-apua. 

“Mielenkiintoista on, että keskusteluissa koneita valmistavien yritysten kanssa on ollut mukana myös kyseisen yrityksen markkinoinnista ja liiketoiminnasta vastaavia henkilöitä. Nämä edelläkävijäyritykset oivaltavat nopeasti mikä potentiaali Step2Safety:llä on heidän liiketoimintansa kehittymiseen. Kilpailijoista erottautumisessa auttaa turvallisuuden toteutuminen ja sen näkyville tuominen aina koneen valmistamisen alkumetreiltä lähtien. Ja toisaalta koneen turvallisuus on elinkaaripalvelu, joten sen kautta asiakasta pystyy palvelemaan pitkäjänteisesti, koska kukapa muu olisi parempi ylläpitämään koneen turvallisuutta, kuin koneen alkuperäinen valmistaja.” Jari vinkkaa.  

Nyt kun omaa työtä helpottamaan ja tuomaan lisää laatua myös tekemiseen on löytynyt Step2Safetyn avulla, jatkuu sovelluksen käyttö ja kehitystyö yhdessä asiakkaiden kanssa.  

Mikäli myös teidän organisaationne kaipaisi systemaattista ja mallinnettua prosessia, jonka avulla koneet saadaan turvallisiksi, niin kannattaa tutustua lisää www.step2safety.fi ja ottaa tämä koneiden turvallistamisen mullistava uutuus käyttöönne.  

Ota rohkeasti yhteyttä 040-840 3748.

#koneturvamies #step2safety #turvallisuus #koneturva #koneturvallisuus #työturvallisuus #robotiikka #cobot #blueplanoy #automaatio #hydrauliikka