Turvallisuusdokumentointi Konedirektiivi 2006/42/EY II 1B -Osittain valmis kone

Koneturvallisuus Robotti

Turvallisuusdokumentointi Konedirektiivi 2006/42/EY II 1B -Osittain valmis kone

Johdanto

Tässä artikkelissa kerron Osittain valmis kone toimitukseen liittyvistä tärkeistä asiakirjoista, joilla osoitetaan osittain valmiin koneen täyttävän konedirektiivin vaatimukset ja joita asiakirjoja tarvitaan, jotta osittain valmiin koneen hankkinut pystyy varmistamaan koko koneen vaatimustenmukaisuuden täyttyvän.

Katso myös artikkelini Käyttöasetus 403/2008 ja koneen modernisoinneista.

Mikä on osittain valmis kone (puolivalmiste)?

Konedirektiivin määritelmä:   ”osittain valmiilla koneella tarkoitetaan yhdistelmää, joka on melkein kuin kone, mutta joka ei sellaisenaan pysty suorittamaan erityistä toimintoa. Voimansiirtojärjestelmä on osittain valmis kone.  Osittain valmis kone on ainoastaan tarkoitettu liitettäväksi toisiin koneisiin tai muihin osittain valmiisiin koneisiin tai laitteisiin tai koottavaksi niiden kanssa siten, että muodostuu sellainen kone, johon sovelletaan koneasetusta 400/2008”

Käytännön esimerkkinä osittain valmis kone :sta otan otsikon kuvan robotin.  Tämän kaltainen robotti liitetään aina johonkin koneeseen, on se sitten käytössä oleva kone tai uusi kone.  Itse robotin robottivalmistaja myy osittain valmiina koneena tai täyttäen tietyt standardit mm robottistandardi(t). Valmistaja antaa tästä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen robotille, kertoen kuinka robottia käytetään jne mukaan lukien turvallisuusasiat.  Tässä syntyy ensimmäinen ”setti” teknisiä asiakirjoja.

Integraattori tekee robottiin vaadittavat lisäykset, jopa kenties muutoksiakin, jotta robotti saadaan tekemään asiakkaan haluamat toimenpiteet.  Alkuperäinen valmistajan tekniset asiakirjat ovat pohjana integraattorin  omaan vaatimuksenmukaisuustodistukseen ja vaatimustenmukaisuusvakuutukseen ja nämä tekniset asiakirjat integraattori luovuttaa loppuasiakkaalle.  Kenties integraattori huolehtii myös uuden koko konelinjan vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä, jos sopimuksissa on näin sovittu.

Kertauksena, osittain valmis kone (robotti) on liitetty asiakkaan konelinjaan ja uuden kokonaisuuden vaatimuksenmukaisuus on tarkastettu integraattorin, loppuasiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta.  Jokainen toimija on täydentänyt ja tarkastanut omalta osaltaan vaatimustenmukaisuuden täyttyvän ja luovuttaa tästä dokumentoinnin.

Osittain valmis kone 2006/42/EY II 1B

Kuva: Osittain valmis kone 2006/42/EY II 1B liitetään koneeseen

Osittain valmiin koneen tekniset asiakirjat

Osittain valmista konetta koskevia vaatimuksia on esitetty konedirektiivi 2006/42/EY liitteessä VII.  Liitteessä VII ja sen B kohdassa kerrotaan menettelytavasta osittain valmis kone asiakirjojen kokoamiseen.

Kohdassa B kerrotaan seuraavasti:

”Tässä osassa kuvataan asiaankuuluvien teknisten asiakirjojen kokoamisessa käytettävä menettelytapa. Asiakirjoilla on osoitettava, mitä tämän direktiivin vaatimuksia sovelletaan ja mitkä niistä täyttyvät. Niiden on käsitettävä puolivalmisteen rakenne, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, onko se sovellettavien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. Asiakirjat on laadittava yhdellä tai useammalla yhteisön virallisella kielellä.”

Tämä tarkoittaa käytännössä, että osittain valmis kone valmistaja kertoo mitkä konedirektiivin vaatimukset puolivalmiste täyttää.

Osittain valmis koneen valmistanut taho luovuttaa tilaajalle seuraavat asiakirjat

 • rakennetiedosto, jossa on
  • puolivalmisteen yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset,
  • täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset laskelmineen, testaustuloksineen, todistuksineen ja muine tietoineen, joita tarvitaan tarkastettaessa, onko puolivalmiste olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten (Liite 1) mukainen,
  • asiakirjat riskin arvioinnista, joista ilmenee noudatettu menettely, mukaan lukien
 • luettelo sovellettavista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista(Liite 1), jotka täyttyvät,
 • kuvaus yksilöityjen vaarojen poistamiseksi tai riskin vähentämiseksi toteutetuista suojaustoimenpiteistä ja tarvittaessa maininta jäännösriskeistä,
 • käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät, siten, että käy ilmi, mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset (Liite 1) kyseiset standardit kattavat,
 • tekniset selosteet, joista käy ilmi valmistajan taikka valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan valitseman laitoksen suorittamien kokeiden tulokset,
 • jäljennös puolivalmisteen kokoonpano-ohjeista;

Näillä asiakirjoilla siis osoitetaan mitkä vaatimukset osittain valmis kone (puolivalmiste) täyttää ja näin taho, jolle kuuluu koko koneen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen, pystyy arvioimaan koko konekokonaisuuden osalta vaatimustenmukaisuuden täyttymisen.  Huomaamme, että luotellut tekniset asiakirjat ovat keskeisessä osassa tällaisen arvion tekemistä, koska pelkkä puolivalmisteen vaatimustenmukaisuusvakuutus 200/42/EY II 1B ei tätä vielä kerro.

Sitten asetuksessa annetaan vielä muutamia tarkentavia ohjeita seuraavasti:

”Valmistajan on suoritettava komponenteille, tarvikkeille tai puolivalmisteille tarpeelliset tutkimukset ja testit määrittääkseen, soveltuuko kone suunnittelunsa tai rakenteensa puolesta turvallisesti asennettavaksi ja käytettäväksi. Asiaankuuluvat selosteet ja tulokset on sisällytettävä teknisiin asiakirjoihin.”

”Asiaankuuluvien teknisten asiakirjojen on oltava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä vähintään kymmenen vuoden ajan puolivalmisteen tai, sarjatuotannon osalta, viimeisen tuotetun erän valmistusajankohdasta, ja ne on pyynnöstä esitettävä kyseisille viranomaisille. Niitä ei tarvitse säilyttää yhteisön alueella, eikä niiden tarvitse olla jatkuvasti käytettävissä aineistomuodossa. Liittämisvakuutuksessa nimetyn henkilön on voitava koota asiakirjat ja esittää ne asiaankuuluvalle viranomaiselle.”

”Jos asiaankuuluvia teknisiä asiakirjoja ei kyetä esittämään toimivaltaisten kansallisten viranomaisten pyydettyä niitä asianmukaisin perustein, tätä voidaan pitää riittävänä perusteena epäillä kyseisen puolivalmisteen vaatimustenmukaisuutta sovellettuja ja todistuksin osoitettuja olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia koskevilta osin.”

Valmistajan on tehtävä komponenteille, tarvikkeille tai valmiille koneille tarpeelliset tutkimukset ja testit määrittääkseen, soveltuuko kone suunnittelunsa tai rakenteensa puolesta turvallisesti asennettavaksi ja käyttöön otettavaksi. Asiaankuuluvat selosteet ja tulokset on sisällytettävä tekniseen tiedostoon.

Kertauksena:  puolivalmisteen valmistaja luovuttaa tekniset asiakirjat osittain valmis kone:sta, jotta puolivalmisteen hankkinut taho pystyy arvioimaan koko konekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden, johon puolivalmiste liitetään.  Nämä dokumentit kulkevat koneen mukana koko koneen elinkaaren ajan, jolloin tulevissa konemodernisoinneissa, pienissä tai isommissa, pystytään varmistumaan koko koneen vaatimustenmukaisuuden säilyminen.

Huomioitavaa osittain valmiin koneen liittämisestä käytössä olevaan  konelinjaan

Osittain valmis kone liittyy aina pääkoneeseen/-konelinjaan.  Tämä pääkonelinja on CE-merkitty 2006/42/EY II 1A vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja tämä ”pääkoneen”  tekninen tiedosto tulee päivittää uuden osittain valmis koneen osalta.  Tämä tietää vähintään uuden koneen ja vanhan koneen rajapintojen riskianalyysin läpikäymistä ja tietenkin, jos uudella osittain valmiilla koneella on korvattu jokin osa käytössä olevasta konelinjasta, tämän poistetun koneosan teknisten dokumenttien päivitys/poisto koko konelinjan teknisistä asiakirjoista.

Tämän kaltainen toiminta tulisi olla tärkeänä osana koneiden projektitoimitusta, niin vastaanottajan, kuin valmistajan taholta.  Turvallisuudesta huolehtiminen on tiimityötä ja konetoimituksen yksi tärkeimmistä osa-alueista.

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus