Kysymyksiä &

Vastauksia

BluePlan on Suomen ainoa koneturvallisuuteen erikoistunut yritys, jolla on CMSE-sertifikaatti. Meillä on kokonaisvaltaista osaamista sekä uusien että käytössä olevien tuotantolaitteiden turvallisuudesta.

Tarjoamme mielenrauhaa ratkaisemalla monimutkaisimmatkin koneturvallisuushaasteet.

CASE Kulkutiet: Tuleeko kulkutiet CE-merkitä ?

1. Isommissa konetoimituksissa kulkutiet (kaiteet, tikkaat, portaat..) usein kuuluvat koneen CE-merkinnän piiriin. Toimitusrajauksessa näin voidaan selkeästi määritellä, jotta vältytään epäselvyyksiltä (sopimustekninen kysymys) ja jos ne eivät täytä vaatimusta, toimittaja korjaa.

2. Kun työympäristön kulkuteitä parannetaan/korjataan, niitä ei CE-merkitä, koska eivät ole yksittäin Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen kone, eivätkä kuulu direktiivin liite V luetteloon.

HUOM!!! Molemmissa tapauksissa sovelletaan standardisarjaa ISO EN 14122-

Kun tilaat kulkuteitä ja ne eivät kuulu uuden koneen toimitukseen, mainitse tilauksessa standardi ISO EN 14122!

VARIOGATE-tuotteet ovat standardin ISO EN 14122 mukaisia lastausaukkojen putoamissuojia. Meiltä näitäkin saa.

#koneturvamies #työturvallisuus #turvallisuus #blueplanoy

Mitkä kolme kohtaa koskevat kaikkia koneita Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite 1 velvoitteista "Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset?

Konedirektiivi 2006/42/Ey ja Liite 1 määrittelee koneen suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tässä liitteessä ja juuri liitteen yleistä kohdassa on yksistään lueteltu runsaat 60 eri vaatimuskohtaa, jotka velvoitetaan täytettäväksi, jos koneesta kyseinen vaara ilmenee.

Tässä listassa on kuitenkin kolme sellaista kohtaa, jotka koskevat kaikkia koneita. Nämä kolme kohtaa ovat seuraavat:

1.1.2 Turvallistamisen periaatteet

1.7.3 Koneen merkinnät

1.7.4 Ohjeet

Laki velvoittaa, että jokaisesta koneesta tulee löytyä merkintä, että nämä velvoitteet on täytetty.

Mikä on riskianalyysi, mitä riskianalyysillä tarkoitetaan?

Mitä Riskianalyysi tarkoittaa riippuu asiayhteydestä, missä siitä keskustellaan.  Tieteen termipankissa on mielestäni hyvä kuvaus tälle "Määritelmä kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluvat vahingonuhkien tunnistaminen, hallitseminen ja niistä tiedottaminen"  Laajempi selite löytyy täältä.

BluePlan sivujen yhteydessä poikkeuksetta riskianalyysistä puhutaankoneturvallisuuden yhteydessä.  Silloin ollaan tekemisissä lain suhteen koneasetuksen 400/2008 ja standardin SFS-EN ISO 12100 alaisista menetelmistä/toimenpiteistä.  Koneasetus 400/2008 ja konedirektiivi 42/2006/EY ovat sama asia.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö?  Mitä tämä tarkoittaa?

Otsikon kysymykseen "kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö" törmätään niin niin uusia koneita/linjoja suunniteltaessa, kuin käytössä olevia koneita turvallistettaessa.

Lainsädäntö on yksiselitteinen tässä asiassa, eli: On kyse uudesta koneesta tai vanhan modifioinnista, lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa ( suunnittelijaa) huolehtimaan, että kone on koneenkäyttäjille ja muille koneen läheisyydessä työskenteleville turvallinen käyttää. Mikä usein unohtuu, lainsäädännössä velvoitetaan myös huomioimaan koneen ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Eli ihmisen tietoinen tai tiedostamaton huolimattomuus tai huolettomuus tai jopa välinpitämättömyys tulisi ennakoida koneturvallisuusratkaisuja mietittäessä.

Tämä tarkoittaa suojauksien kohdalla, että suojaukset on suunniteltava ja toteutettava siten, että kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö on huomioitu.  Kyse on mekaanisista suojista sekä toimintaan kytkettävistä suojista.

Pitääkö samassa porrasjaksossa portaiden välit (nousu) olla vakiot?

Tässä yhteydessä asiaa lähestytään koneiden kiinteiden kulkuteiden suunnasta, joissa määritellään portaiden erityisvaatimuksia. Lähtökohtaisesti porrasjaksossa portaiden välit tulee olla vakiot, mutta jos tämä ei ole mahdollista, sallitaan alimmaisen portaan nousun pienentäminen 15%:lla.

Huom! Ei saa sekoittaa portaita porrastikkaisiin.

Milloin Tasolle, kulkutasolle tai portaiden tasanteille tulee asentaa kaide/kaiteet?

Tähän kysymykseen törmätään usein vanhempien tuotantolaitosten yhteydessä, missä kulkutiet/tasot/tasanteet saattavat olla suunniteltu hyvinkin paljon ennen 2000-luvun vaihdetta. Koneiden kiinteiden kulkuteistä sanotaan yksiselitteisesti, että suojakaide tulee olla, jos putoamismatka on yli 500mm. Huomioithan suojakaidetta tehdessä muutkin suojakaiteille asetetut vaatimukset

Vanhan koneen hoitotason kaiteeseen asennetaan portti helpottamaan kulkua huoltokohteeseen. Mitä asioita tulee huomioida portin suunnittelussa?

Portteja ja kulkuaskelmia asennetaan nykyään vanhoihin koneisiin hyvin paljon, helpottamaan huoltotoimenpiteistä suoriutumista ja työergonomian takia. Asia nousee esille monessa yhteydessä, lähinnä työnantajan velvoitteiden osalta: Työturvallisuuslaki sanoo, että työn ja työolojen vaarojen selvittäminen ja arviointi (10§), työn kuormittavuustekijöiden välttäminen ja vähentäminen (25§) ja työterveyshuoltolaissa 12§ velvoitetaan samankaltaisista asioista. Tutkimuksien mukaan huoltotöissä on noin 30% suurempi riski tapahtua vahinko muihin toimenpiteisiin nähden. Siksi esteettömät ja suunnitellut kulkureitit huoltokohteisiin ovat tärkeitä.

Porttien osalla huomioitavat asiat eivät ole kaikilta osin yksiselitteisiä. Suurimmassa osassa tapauksissa asiaa joudutaan katsomaan laajasti, kuten vaarojen arvioinnissa tulisi tehdä muutenkin. Standardeissa kerrotaan vaatimuksista itse porttiin ja sen rakenteeseen. Toisaalta esiin nousee yhtymäkohta portin ja kaiteen välille - kenties porttia tulee valvoa ja näin se tulee kytkeä koneen toimintaan.

Joitain vaatimuksia lueteltuna: itsestään sulkeutuva, suljetussa asennossa paikoillaan pysyviä, avautuvat tason tai lattian suuntaan, tukevaa estettä vasten sulkeutuva, jotta nojatessa portti ei avaudu. Huomioitava erityisesti mahdolliset loukkuun jäämisen riskit.

Vaihdan ohjausjärjestelmän vanhaan koneeseen, tuleeko kone CE-merkitä?

Tuotantolaitoksissa ja tehtaissa tulee aika-ajoin eteen kysymys käytössä olevan koneen CE-merkinnästä ja ajantasaisuudesta.  Koneeseen on saatettu tehdä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia, joiden avulla yleensä pyritään parantamaan yrityksen kilpailukykyä ja koneen tehokkuutta, sekä käyttöikää.

Täältä löydät yksinkertaisen testin, jonka avulla pystyt hahmottamaan koneen muutoksien yhteydessä tarvittavia suojaustarkastuksia tai niiden riittävyyttä.  Muista kääntyä ammattilaisen puoleen, jos olet epävarma kuinka tulisi menetellä.

Tässä vielä linkki testiin.

Standardin EN ISO 14120 vaatimuksista kiinteille suojille ja mitä riskienarvioinnissa on huomioitava?

Standardi EN ISO 14120 asettaa vaatimuksia sekä kiinteille että avattaville suojuksille, jotka on suunniteltu suojaamaan henkilöitä koneiden aiheuttamilta mekaanisilta vaaroilta. Kiinteiden suojien osalta standardi edellyttää, että ne kiinnitetään koneeseen tavalla, joka estää niiden poistamisen ilman työkaluja.

Riskinarvioinnissa tulee ottaa huomioon suojien rakenteellinen lujuus ja kyky kestää iskuja, mahdollisuus estää vaarallisten aineiden leviäminen, korroosionkestävyys, sekä suojien vaikutus koneen näkyvyyteen ja läpinäkyvyyteen. Myös suojusten sähköiset ja staattiset ominaisuudet sekä niiden kyky vähentää melua ja tärinää ovat tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä.

Jäikö jotain kysymättä?

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]