Hihnakuljettimien turvallisuudesta kannattaa pitää huolta – Se säästää rahaa ja vähentää tapaturmia

Hihnakuljetin on teollisuuden materiaalien siirtämisessä yleisin ja tärkein kuljetuslaite. Materiaalisiirtojen automatisoituessa hihnakuljettimien määrä jatkaa kasvamistaan ja samalla kasvaa tarve pitää kuljettimet turvallisena ja käyttövarmana.

Hihnakuljettimet ovat teollisissa kohteissa välttämättömiä ja ehkä tärkeinkin siirtolaite. Oikein ja turvallisesti toimiessaan ne ovat myös oleellinen osa kokonaisuutta. Kuljettimet liittyvät tyypillisesti tuotantoprosessiin, jossa yksittäinen kuljetin on osa ketjua, jonka pettäminen voi aiheuttaa koko tuotantoprosessin pysähtymisen. Ennakoimaton tuotannon pysähtyminen aiheuttaa yrityksille usein merkittäviä kustannuksia, joten hihnakuljettimet kannattaa pitää kunnossa myös taloudellisesta näkökulmasta.

Taloudellisten seikkojen lisäksi on syytä huomioida myös työturvallisuus. Valitettavasti niin Suomessa kuin maailmallakin tapahtuu merkittävä määrä hihnakuljettimiin liittyviä onnettomuuksia: VTT:n mukaan Suomen teollisuudessa sattuu vuosittain jopa satoja hihnakuljettimiin liittyviä onnettomuuksia ja tapaturmia, joista vakavimmat johtavat kuolemantapauksiin.

Vaaratilanteet ja onnettomuudet tapahtuvat yleensä kuljettimen huollon, korjaamisen tai siivouksen yhteydessä. Suurimmassa osassa tapauksista tapaturman syyksi paljastuu kuljettimen nielun (ns. kidan) tai muun osan puutteellinen suojaus.  Lievempiä onnettomuuksia tapahtuu, kun laitteiden kulkureiteillä, hoitotasoilla ja lattioilla on jätetty sinne kuulumatonta materiaalia, jotka aiheuttavat kaatumis- ja kompastumisvaaroja.  VTT:n mukaan käyttöhäiriöiden ja turvallisuuden välillä nähdään kiistaton yhteys.

Kun tähän ynnätään muut vaaratilanteet, voidaan todeta kyseessä olevan aito ja laaja ongelma, jota pystytään hillitsemään ja jopa kokonaan torjumaan pitämällä laitteisto parhaassa mahdollisessa kunnossa.  Erityisesti näitä vaarapaikkoja esiintyy vanhoissa kuljetin-, hihnakuljetin järjestelmissä.  Hihnakuljettimien turvallistaminen ja riskien arviointi on avain kokonaisuuteen.

Minkälaisia vaatimuksia hihnakuljettimille on?

Yleisvaatimukset hihnakuljettimien turvallisuudelle on löydettävissä seuraavista lähteistä:

  • työturvallisuuslaki 738/2002
  • käyttöasetus 403/2008
  • koneasetus 400/2008, uusi koneasetus 2023/1230
  • SFS-EN 620:2021  Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa käytettävät kiinteät hihnakuljettimet.
  • SFS-EN 618 + A1 Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät: Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja -laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia lukuun ottamatta.
  • SFS-EN ISO 13854:2019 Koneturvallisuus: Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi.

 

Standardien hihnakuljettimille asettamien vaatimuksien lisäksi, tulee turvallistamistoteutuksissa huomioida toiminnallinen turvallisuus erityisesti huoltotilanteissa.  Kuljettimien kunnossapito ja huolto tulee pystyä suorittamaan ilman suojauksien ohittamisia.

On kuitenkin muistettava, että jokainen käyttöpaikka on omanlaisensa ja näin käyttöpaikkakohtainen turvallisuusriskien kartoitus on välttämätöntä. Sen pohjalta tulee toteuttaa vaadittavat toimenpiteet mahdollisille turvallisuuspuutteille. Raportoinnissa tulee ilmetä myös mahdolliset turvallisuuden jäännösriskit ja toimenpiteet näille.

Kuljetinammattilaisen suorittaman riskiarvioinnin jälkeen on helpompaa  ja kustannustehokkaampaa lähteä suorittamaan päätettyjä toimenpiteitä.

BluePlan tarjoaa palveluna Hihnakuljettimien turvallistaminen ja riskien arviointi hihnakuljettimien kokonaistoimituksena tarkastuksesta tuloksiin, tarvittaviin osiin ja asennuksiin. Projektin päätteeksi asiakkaalle toimitetaan loppuraportti, josta käy ilmi tehdyt työt ja vertailu ensimmäiseen turvallisuustarkasteluun. Kanssamme et joudu huolehtimaan määräyksistäkään, sillä toteuttamamme kokonaisuus on kuljetusstandardien, työturvallisuuslain, EU-direktiivien ja muiden voimassaolevien asetuksien mukainen.

Yksinkertainen etenemistapa hihnakuljettimien turvallistamisessa

Edellä on kerrottu kuljetinlaitteita koskevat ns ”päästandardit”.  Näissä standardeissa on kerrottu kuljetinlaitteisiin kohdistuvat turvallisuusvaatimukset.  Tuotteesi tulee täyttää nämä vaatimukset, jos ne koskevat ja soveltuvat laitteeseesi.  Jos ja kun jokin standardin turvallisuusvaatimus ei koske tai sovellu laitteeseesi, merkitse tämän kohdelle -> Ei sovelleta.  Muiden turvallisuusvaatimuksien kohdalla toivottavasti toteat -> Täyttää.  Vielä kun muistat, että kaikki mekaaniset suojat ovat työkalulla avattavia tai sitten nämä suojat ovat toimintaan kytkettyjä suojia, ollaa pitkällä perussuojauksen osalta.

Jäännösriskin arviointi lopputarkastuksen yhteydessä on erittäin tärkeä työvaihe, jota ei saa ohittaa.

Vastuullinen suojauksia tekevä toimittaja, antaa toimituksestaan edellä kuvatulla tavalla tehdyn vaatimustenmukaisuustodistuksen.  Tässä todistuksessa tulisi olla myös jäännösriskin arviointi, sillä toteutuksen aikana tai lopputarkastuksessa, esiin saattaa tulla ennakkotarkastelussa havaitsemattomia riskijä.  Jos jäännösriskejä löydetään, kuuluu ne käsitellä standardin EN ISO 12100 mukaisesti -> Riskilähde -> toimenpiteet ja arvioidaan jääkö jäännösriskiä.  Tämä toimintatapa on kaikkien hyvä opetella ja muistaa, teet turvallistamista omalla excel tai word dokumentilla tai käytät nykyaikaista Step2Safety™ palvelua.

On hyvä huomioida, että uusi koneasetus 2023/1230 EU tuo väistämättä päivityksiä standardointiin ja tämä urakka on massiivinen.

 

BluePlanin kokonaisvaltainen kuljettimien turvallisuuspaketti:

Turvallisuuspakettimme kattaa hihnakuljettimet, kolakuljettimet, rullakuljetinjärjestelmät, sekä kaikki muut liikkuvan massatavarakuljetinjärjestelmät lainmukaiset vaatimukset huomioiden.

Turvallistaminen prosessina

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai käy jättämässä tarjouspyyntö verkkokaupassamme

#step2safety #koneturvamies

Lähteet:

Hihnakuljettimien käytön turvallisuuden ja luotettavuuden parantaminen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Alkuperäinen julkaisu kirjoitettu 24.9.2019, päivitetty 2023

 

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus