Hihnakuljettimien turvallisuudesta kannattaa pitää huolta – Se säästää rahaa ja vähentää tapaturmia

Hihnakuljetin on teollisuuden materiaalien siirtämisessä yleisin ja tärkein kuljetuslaite. Materiaalisiirtojen automatisoituessa hihnakuljettimien määrä jatkaa kasvamistaan ja samalla kasvaa tarve pitää kuljettimet turvallisena ja käyttövarmana.

Hihnakuljettimet ovat teollisissa kohteissa välttämättömiä ja ehkä tärkeinkin siirtolaite. Oikein ja turvallisesti toimiessaan ne ovat myös oleellinen osa kokonaisuutta. Kuljettimet liittyvät tyypillisesti tuotantoprosessiin, jossa yksittäinen kuljetin on osa ketjua, jonka pettäminen voi aiheuttaa koko tuotantoprosessin seisahtumisen. Ennakoimaton tuotannon pysähtyminen aiheuttaa yrityksille usein merkittäviä kustannuksia, joten hihnakuljettimet kannattaa pitää kunnossa myös taloudellisesta näkökulmasta.

Taloudellisten seikkojen lisäksi on syytä huomioida myös työturvallisuus. Valitettavasti niin Suomessa kuin maailmallakin tapahtuu merkittävä määrä hihnakuljettimiin liittyviä onnettomuuksia: VTT:n mukaan Suomen teollisuudessa sattuu vuosittain jopa satoja hihnakuljettimiin liittyviä onnettomuuksia ja tapaturmia, joista vakavimmat johtavat kuolemantapauksiin.

Vaaratilanteet ja onnettomuudet tapahtuvat yleensä kuljettimen huollon, korjaamisen tai siivouksen yhteydessä. Suurimmassa osassa tapauksista tapaturman syyksi paljastuu kuljettimen nielun (ns. kidan) tai muun osan puutteellinen suojaus.  Lievempiä onnettomuuksia tapahtuu, kun laitteiden kulkureiteillä, hoitotasoilla ja lattioilla on jätetty sinne kuulumatonta materiaalia, jotka aiheuttavat kaatumis- ja kompastumisvaaroja.  VTT:n mukaan käyttöhäiriöiden ja turvallisuuden välillä nähdään kiistaton yhteys.

Kun tähän ynnätään muut vaaratilanteet, voidaan todeta kyseessä olevan aito ja laaja ongelma, jota pystytään hillitsemään ja jopa kokonaan torjumaan pitämällä laitteisto parhaassa mahdollisessa kunnossa.  Erityisesti näitä vaarapaikkoja esiintyy vanhoissa kuljetin-, hihnakuljetin järjestelmissä.  Hihnakuljettimien turvallistaminen ja riskien arviointi on avain kokonaisuuteen.

Minkälaisia vaatimuksia hihnakuljettimille on?

Yleisvaatimukset hihnakuljettimien turvallisuudelle on löydettävissä seuraavista lähteistä:

  • työturvallisuuslaki 738/2002
  • käyttöasetus 403/2008
  • koneasetus 400/2008
  • SFS-EN 620 + A1 Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa käytettävät kiinteät hihnakuljettimet.
  • SFS-EN 618 + A1 Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät: Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja -laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia lukuun ottamatta.
  • SFS-EN ISO 13854:2019 Koneturvallisuus: Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi.

 

Standardien hihnakuljettimille asettamien vaatimuksien lisäksi, tulee turvallistamistoteutuksissa huomioida toiminnallinen turvallisuus erityisesti huoltotilanteissa.  Kuljettimien kunnossapito ja huolto tulee pystyä suorittamaan ilman suojauksien ohittamisia.

On kuitenkin muistettava, että jokainen käyttöpaikka on omanlaisensa ja näin käyttöpaikkakohtainen turvallisuusriskien kartoitus on välttämätöntä. Sen pohjalta tulee toteuttaa vaadittavat toimenpiteet mahdollisille turvallisuuspuutteille. Raportoinnissa tulee ilmetä myös mahdolliset turvallisuuden jäännösriskit ja toimenpiteet näille.

Kuljetinammattilaisen suorittaman riskiarvioinnin jälkeen on helpompaa  ja kustannustehokkaampaa lähteä suorittamaan päätettyjä toimenpiteitä.

BluePlan tarjoaa palveluna Hihnakuljettimien turvallistaminen ja riskien arviointi hihnakuljettimien kokonaistoimituksena tarkastuksesta tuloksiin, tarvittaviin osiin ja asennuksiin. Projektin päätteeksi asiakkaalle toimitetaan loppuraportti, josta käy ilmi tehdyt työt ja vertailu ensimmäiseen turvallisuustarkasteluun. Kanssamme et joudu huolehtimaan määräyksistäkään, sillä toteuttamamme kokonaisuus on kuljetusstandardien, työturvallisuuslain, EU-direktiivien ja muiden voimassaolevien asetuksien mukainen.

BluePlanin kokonaisvaltainen kuljettimien turvallisuuspaketti:

Turvallisuuspakettimme kattaa hihnakuljettimet, kolakuljettimet, rullakuljetinjärjestelmät, sekä kaikki muut liikkuvan massatavarakuljetinjärjestelmät lainmukaiset vaatimukset huomioiden.

Turvallistaminen prosessina

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai käy jättämässä tarjouspyyntö verkkokaupassamme

Lähteet:

(Hihnakuljettimien käytön turvallisuuden ja luotettavuuden parantaminen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus)