Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 tutuksi ”Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset”  -mitä jokaisen tulisi sisäistää konedirektiivistä

1. Johdanto

Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 tutuksi ”Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset”  -mitä jokaisen tulisi sisäistää konedirektiivistä.  Monelle konedirektiivistä on saattanut jäädä mieleen vahvasti CE-merkintä ja kehotus koneen riskien arviointiin.  Konedirektiivissä on paljon muutakin hyödyllistä tietoa.  Sieltä löytyy lista suuren riskin konetuotteista (Liite IV), ohjeellinen luettelo turvakomponenteiksi määritellyistä tuotteista (Liite V) ja mielestäni erittäin hyödyllinen Liite 1 ” Koneen suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset”.  Tämä konedirektiivin 2006/42/EY Liite 1 kertoo minimi vaatimukset koneen turvallistamiseksi ja konevalmistaja tai modernisoijan tulee soveltaa sitä tarvittavilta osin toimituksissa.

Tässä blokissa käymme läpi Liite 1 ”sanomaa”, jotta ”Koneen suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimuksien” minimivaatimukset saadaan täytettyä.  Kohderyhmänä koneenrakentajat ja työnantajan koneiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt.

Kysy itseltäsi tai konetoimittajalta:  Miten olet toteuttanut konedirektiivin pakottavan velvoitteen esim ”Voimansiirron liikkuvat osat, liitetiedostosta 1, kohta 1.3.8.1?  tai Miten olet toteuttanut konedirektiivin pakottavan velvoitteen Hätäpysäytys, liitetiedostosta 1, kohta 1.2.4.3?

Vastaus pitäisi tulla aika helposti ja asia on helposti tarkastettavissa koneesta.  Vaikea tuota ei ole myöskään dokumentoida -> tekniseen tiedostoon -> riskianalyysiin -> riskipisteenä-> piirustukset.

Jos haluat tutustua konedirektiivin 2006/42/EY Liite 1:n otsikoihin( mm edelläkuvatut 1.3.8.1 ja 1.2.4.3), voit ladata ne tästä linkistä.  Täydellisen konedirektiivi 2006/42/EY liitteineen löydät täältä.

 

2. Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 -pääotsikot

Johdannossa totesin, että konedirektiivissä on kerrottu koneen rakentajalle, mitkä ovat ne olennaiset turvallisuusvaatimukset, jotka koneen tulisi täyttää.  Nämä on koottu konedirektiivin 2006/42/EY Liitteeseen 1 .  Kun katsomme tämän Liite 1:n pääotsikoita (kuva 1), se muodostaa oikeastaan sisällysluettelon (tarkistuslista) koneen turvallistamisen prosessiin.  Otsikot sisältävät kaiken oleellisen ja kyseiset aihealueet tulevat vastaan koneen rakentamisessa sekä turvallistamisessa.

Käytä konedirektiivin Liite 1 tietoja arviodessasi koneen turvallisuutta.

Kuva 1, Koneen suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Pääotsikot ovat:

YLEISET PERIAATTEET

  1. OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
  2. TIETTYJÄ KONERYHMIÄ KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
  3. KONEEN LIIKKUMISESTA AIHEUTUVIEN ERITYISTEN VAAROJEN POISTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
  4. TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET NOSTAMISESTA AIHEUTUVIEN VAAROJEN POISTAMISEKSI
  5. MAANALAISEEN TYÖHÖN TARKOITETTUJA KONEITA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
  6. TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET KONEILLE, JOIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYY ERITYISIÄ VAAROJA HENKILÖIDEN NOSTAMISEN VUOKSI

Otsikkotasolla asiat on käsitelty johdonmukaisen suoraviivaisesti.  Ensin kerrotaan koneiden turvallistamisen lähtökohdat.  Seuraavaksi on kaikkia koneita koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.  Tämä jälkeen on viisi pääotsikkoa, joissa annetaan täydentäviä vaatimuksia tietynlaisille koneille.  On huomattava, että kohdassa 1 annetaan olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimuksien perustaso ja lopuissa viidessä viimeisessä kohdassa kerrotaan täydentävistä vaatimuksista erikoiskoneille.

 

3. Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 -Yleiset periaatteet

Konedirektiivin 2006/42/EY Liite 1 ensimmäisessä kohdassa, YLEISET PERIAATTEET, on kerrottu tämän Liitteen 1 velvoitteiden olevan pakottavia.  Puhutaan riskien tunnistamisesta ja niiden pienentämisestä, koneen raja-arvoista, ennakoitavissa olevasta väärinkäytöstä.  Mainitaan myös seuraavaa

Ensimmäisen osan soveltamisala on yleinen, ja se koskee kaikenlaisia koneita. Muut osat koskevat tietynlaisia erityisvaaroja. On kuitenkin olennaista, että tätä liitettä tarkastellaan kokonaisuutena, jotta voidaan olla varmoja siitä, että kaikki merkitykselliset olennaiset vaatimukset täyttyvät. Konetta suunniteltaessa on otettava huomioon yleisen osan vaatimukset JA yhden tai useamman muun osan vaatimukset näiden yleisten periaatteiden 1 kohtaa noudattaen suoritetun riskin arvioinnin tulosten mukaisesti.”

Eli direktiivi velvoittaa huomioida Yleiset periaatteet vaatimukset JA vähintään yhden osan kohdista 1-6.

Lisäksi Yleiset periaatteet kohdassa sanotaan:

”Olennaisissa terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa asetettuja velvoitteita sovelletaan ainoastaan, jos vastaava vaara on olemassa kyseisessä koneessa, kun sitä käytetään valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan ennakoimissa olosuhteissa, tai ennakoitavissa olevissa epätavallisissa tilanteissa. Joka tapauksessa sovelletaan kuitenkin 1.1.2 kohdassa esitettyjä turvallistamisen periaatteita sekä 1.7.3 ja 1.7.4 kohdassa tarkoitettuja, koneen merkintöjä ja ohjeita koskevia velvoitteita.

Kuvassa 1 esitetyistä osista 1-6 sovelletaan vain niitä kohtia, jotka koskevat kyseistä konetta.  Kaikissa koneissa on käsiteltävä kohdat 1.1.2, 1.7.3 ja 1.7.4.  Kohta 1.1.2 on Turvallistamisen periaatteet, kohta 1.7.3 on Koneen merkinnät ja 1.7.4 on Ohjeet.

 

4. Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 – Osa 1. Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Osassa 1. Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimuksissa on seitsemän alakohtaa ja edellä jo totesimme, että direktiivi velvoittaa soveltamaan kaikissa tapauksissa kohtia 1.1.2, 1.7.3 ja 1.7.4.  Kuvassa 2 on aukaistu nämä 7 kohtaa ja voikin todeta, että kohtien otsikot ovat aika tuttuja koneenrakennuksesta.

Opi käyttämään konedirektiivin Liite 1 tietoja arviodessasi koneen turvallisuutta

Kuva 2, Konedirektiivi 2006/42/EY LIITE 1 -Koneen suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

 

Joissakin koneiden riskienarvioinneissa on mainittu nämä konedirektiivin kohdat, johon riskipiste (riskianalyysirivi) kohdistuu, kuten myös päätetyt toimenpiteet.  Näin tehden, voidaan helposti ja yksinkertaisesti myös osoittaa, että direktiivin kyseisen kohdan esim 1.3.7 Liikkuvista osista aiheutuvat riskit, tulee täytettyä. 

Tämä Liitteen 1 rakennetta tulee käyttää koneen turvallistamisen SISÄLLYSLUETTELO, jolloin dokumentointi saa yksinkertaisen määrämuodon ja täytetään konedirektiivin 2006/42/EY velvoite.

 

5. Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 -suhde koneen Tekniseen tiedostoon

Konedirektiivin Liitteessä VII on kerrottu teknisen tiedoston rakenteesta ja sisällöstä.  Tässä liitteessä mainitaan seuraavaa

” 1. Teknisessä tiedostossa on seuraavat osat:

  1. a) rakennetiedosto, jossa ovat

– koneen yleiskuvaus,

– koneen yleispiirustus ja siihen liittyvät ohjauspiirien piirustukset sekä asianmukaiset kuvaukset ja selitykset koneen toiminnan ymmärtämiseksi,

– täydelliset ja yksityiskohtaiset piirustukset laskelmineen, testaustuloksineen, todistuksineen ja muine tietoineen, joita tarvitaan tarkastettaessa, onko kone olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen,

– riskin arviointia koskevat asiakirjat, joista ilmenee noudatettu menettely, mukaan lukien

  1. i) luettelo olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat konetta,
  2. ii) niiden suojaustoimenpiteiden kuvaus, jotka on toteutettu tunnistettujen vaarojen poistamiseksi tai riskien pienentämiseksi ja tarvittaessa maininta koneeseen liittyvistä jäännösriskeistä,

– käytetyt standardit ja muut tekniset eritelmät siten, että käy ilmi, mitkä olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset kyseiset standardit kattavat, …. ”

Jotta tekninen pystytään tekninen tiedosto pystytään kokoamaan ja siitä tulisi helposti ymmärrettävä, tulee koneen turvallistamisratkaisut pohjautua konedirektiivin 2006/42/EY Liite 1 hierarkiaan ”SISÄLLYSLUETTELOON”.  Muistutukseksi, että tekninen tiedosto on se dokumentti, jolla osoitetaan koneen olevan konedirektiivin vaatimusten mukainen.

 

6. Konedirektiivi 2006/42/EY Liite 1 -Yhteenvetona

Konedirektiivin Liite I:stä ei paljoa puhuta, vaan keskustelu kääntyy poikkeuksetta aina riskien arviointiin.  Riskien arviointi on tärkeä dokumentti.  Sehän lopullisesti kertoo, mitä riskejä koneesta on löydetty ja useasti myös mitä toimenpiteitä riskeille on tehty.  Riskianalyysistä onkin helppo jatkaa turvallistamisdokumentointi lisäämällä siihen viittaukset, mihin olennaiseen terveys- ja turvallisuusvaatimuskohtaan kyseinen riskipiste kuuluu.

Liitteen 1 otsikoita ja tekstiä voi myös käyttää muistilistana tai tarkastuslistana.  Kohtia läpi käydessä voi miettiä: Onko koneessani kyseinen kohta käsitelty asianmukaisesti?  Vastaus voi olla yksinkertaisesti: Kyllä/Ei/Ei sovelleta.  Perään voi laittaa kommentin mitä tehty tai mitä jätetty tekemättä.  Näin kun käy Liitetiedoston 1 läpi, tulee kaikki turvallistamistoimenpiteet dokumentoitua asianmukaisesti.

Huomioi myös, että konedirektiivin 2006/42/EY sovellusoppaassa on hyviä neuvoja ja ohjeita direktiivin soveltamiseen, erityisesti liite 1 osalta.  Linkki sovellusoppaaseen on tässä.

Tässä vielä ohje suunnittelijalle tai turvallisuustarkastukseen, myös koneen vastaanottotarkastukseen: Ota konedirektiivin 2006/42/EY Liite 1 esille ja käy läpi miltä osin koneessa on huomioitu liite 1:n vaatimukset, sekä dokumentoi tämä prosessi.  Tein valmiiksi sinulle PDF tiedoston siitä, voit ladata sen tästä.

Näin tämä kohta lain velvoitteesta on täytetty.

Opi käyttämään konedirektiivin Liite 1 rakennetta arvioidessasi koneen turvallisuutta!

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus