Turva-aita turvallisuuskomponenttina konedirektiivin 2006/42 / EY mukaisesti

Turva-aita turvallisuuskomponenttina konedirektiivin 2006/42 / EY mukaisesti

 Johdanto

 Turva-aidat ovat yksi turvakomponenttien työkalupakissa oleva elementti, joka täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset vaatimustenmukaisten ja turvallisten koneiden tarjoamiseksi markkinoilla. Tämän artikkelin tarkoituksena on näin ollen antaa turva-aitoja koskevia ohjeita niiden luokittelemiseksi konedirektiivissä 2006/42/EY tarkoitetuiksi turvakomponenteiksi. Artikkelissa keskitytään olosuhteisiin, joissa turva-aidan (kuva 1) voidaan katsoa olevan itsenäisesti tuotu markkinoille. Tässä asiakirjassa tarkastellaan ja selvennetään kolmea turva-aitojen markkinoille saattamista koskevaa skenaariota, siis turva-aita turvallisuuskomponenttina konedirektiivin 2006/42 / EY mukaisesti

On korostettava, että kysymys siitä, millä edellytyksillä turva-aitoja voidaan pitää itsenäisesti markkinoille saatettuina, ei muuta konedirektiivin periaatetta, jonka mukaan kaikkien koneiden mukana on toimitettava kaikki suojalaitteet, kun ne saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille. Lisäksi koneenvalmistajan vastuulla on aina saattaa markkinoille ainoastaan kone, joka on yhdenmukainen ja joka täyttää konedirektiivin 2006/42/EY asiaa koskevat vaatimukset ja toimittaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittää CE-merkinnän koneeseen.

Tämä artikkeli on myös sovellettavissa turvallisuustoimituksiin vanhoihin, käytössä oleviin koneisiin.  Skenaariossa 1: Selvennetään konetoimittajan vastuuta.  Huomioitava tarkennus suunnittelija vastaa, eli koneen valmistaja ja markkinoille saattaja. Kenellä paras tieto on.

Skenaariossa 2: Aitojen tai suojauksen suunnittelija ja valmistaja on joku muu kuin koneenvalmistaja. Tapausta tulee soveltaa myös käytännössä, kun työnantaja tilaa koneen turvallistamisen ulkopuolisena palveluna. Usein tällaisissa projekteissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimittajien välillä ja tällöin on hyvä sopia kuka ottaa päävastuun turvallistamisesta ja allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Skenaariossa 3: Käsitellään ns ”perinteistä” turva-aitojen toimitusta. Huomioitavaa tässä on se, että tietynlainen toimitustapa/toimintatapa jättää lopullisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittamisen tilaajalle, kun taas Skenaariossa 1 vaatimustenmukaisuusvakuutuksen antaa toimittaja ja Skenaariossa 2 vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen antaa toimittaja tai tilaaja, riippuen mitä/miten toimitaan.

  

 

 

 

 

 

 

Kuva: 1 Turva-aita (BluePlan Oy)

 

Tausta

Konedirektiivin 2006/42/EY 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut turvakomponentit määritellään seuraavasti:

Turvakomponentilla tarkoitetaan komponenttia,

  • joka palvelee turvatoiminnon täyttämistä,
  • joka saatetaan itsenäisesti markkinoille,
  • vika ja/tai toimintahäiriö, joka vaarantaa henkilöiden turvallisuuden, ja
  • joka ei ole tarpeen koneen toiminnan kannalta tai jonka tavanomaiset osat voidaan korvata, jotta kone toimisi.

 

Kuten konedirektiivin 2006/42/EY 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritellään, turvakomponentit ovat osia, jotka komponentin valmistaja on tarkoittanut asennettavaksi koneisiin suojaavan tehtävän.  Tämä tehtävä on yksiselitteisesti turvatoiminnon täyttäminen. Turva-aitoja pidetään suojina. Niitä voidaan käyttää yhtenä keinona estää pääsy vaara-alueille koneissa tai niiden ympäristössä. Monissa tapauksissa turva-aita toimii esteenä molempiin suuntiin suojautuakseen kahdelta tai useammalta riskiltä samanaikaisesti. Turva-aita voidaan esimerkiksi asentaa estämään henkilöiden pääsy vaara-alueelle, käynnistää koneen sammuttamisen, jos henkilö tulee vaara-alueelle, myös estämään sinkoutuvia esineitä osumasta henkilöihin koneen ympäristössä.

Kun otetaan huomioon turva-aidan luonne, sen toimivuuden kannalta turvakomponenttina, aita voi periaatteessa täyttää suojatehtävänsä vain kokonaisuutena. Sillä on myös merkitystä, millä tavalla turva-aita tuodaan tai saatetaan markkinoille, mitä turva-aidan on täytettävä.

 

Useimmissa tapauksissa yksittäisiä ”aidan osia” (ks. skenaario 3) ei ole tarkoitettu itsessään turvatoiminnon tarjoamiseen, ne toimivat vain silloin, kun ne kerätään yhteen tiettyä tarkoitusta varten. Tämä eroaa muista luetelluista (konedirektiivi liite V) turvakomponenteista, kuten turvalukoista, jotka ovat erillinen tuote, mutta joiden tarkoituksena on itsessään tarjota turvatoiminto. Jopa yksittäisiä osia, kuten ovea tai yhtä elementtiä, voidaan pitää turvakomponenttina sen käyttötarkoituksen mukaan (esim. vaaravyöhykkeelle pääsyn estäminen).

 

Skenaario 1: Turva-aita turvallisuuskomponenttina, joiden suunnittelusta ja rakentamisesta koneenvalmistajalla on suunnitteluvastuu

Jos turva-aita on rakennettu tarkasti koneenvalmistajan tietyn koneen eritelmien mukaisesti, joko kolmannen osapuolen toimesta tai itse koneen valmistajan toimesta ja se saatetaan markkinoille yhdessä kyseisen koneen kanssa, turva-aita ei ole konedirektiivissä tarkoitettu turvakomponentti. Turva-aitaa on pidettävä koneen komponenttina tai osana konetta, ja se saatetaan markkinoille yhdessä koneen yhtenä yksikkönä.

Selitys:

Jos skenaarioon 1 kuuluvassa tapauksessa kolmannelta osapuolelta (aidanvalmistaja) tilataan tietyn koneen turva-aita, on koneenvalmistaja itse yksin vastuussa sen suunnittelusta (eli koneen valmistaja on määrittänyt aidan geometrian, käytettävät materiaalit, silmämitat jne.), aidan valmistaja ei pysty täysin tai osittain täyttämään konedirektiivin 2006/42/EY 5 artiklan velvoitteita, jotka koskevat kyseisen koneen merkitsemistä tavaramerkkiin, turvakomponentin kanssa. Koneen valmistaja vastaa suunnittelusta ja siten, koska valmistaja on oikeudellisesti ”koneen valmistaja”, ja näin vastaa myös koneen muodosta vaiheesta turva-aidasta.

Aitavalmistaja on tällaisissa tapauksissa riippuvainen muista suunnitteluohjeista ja toimii yksinomaan konevalmistajan ”alihankkijana”.

Edellä esitetyn perusteella ei voida olettaa, että aitavalmistaja siirtää turva-aidan koneen valmistajalle, koska se on asiaa koskevassa konelainsäädännön kohdassa tarkoitettu: itsenäinen markkinoille saattaminen/tai markkinoille saattaminen; Juuri siksi, että tällaista erillistä markkinoille saattamista ei ole, tällaiset turva-aidat, joiden suunnittelusta koneenvalmistaja kantaa pääasiallisen vastuun, eivät täytä asetuksen (EY) N:o 2 c)direktiivin 2006/42/EY 2 c alakohtaa, eivätkä ne ole lain mukaan turvakomponentteja, vaikka ne olisi tarkoitettu turvatoimintojen suorittamiseen.

Edellä kuvattu vastuunjako ei muutu muilta osin, vaikka koneenvalmistaja käyttäisi aidan määritysohjelmistoa. Tällaiset suunnitteluvälineet ovat vain ”työkalu” apua turva-aitojen suunnittelussa, eivätkä ne johda suunnittelun valvonnan tai vastuun muutokseen.

 

Skenaario 2: Turva-aita turvallisuuskomponenttina, joiden suunnittelusta ja rakentamisesta aidanvalmistajalla/toimittajalla on suunnitteluvastuu

Turva-aitoja, jotka aita valmistajat suunnittelevat, rakennetaan ja saatetaan markkinoille erillisinä esineinä, pidetään konedirektiivissä tarkoitettuina turvakomponentteina, ja niissä on oltava CE-merkintä, ja niiden mukana on oltava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) ja käyttöohjeet (asianmukaisella kielellä). Tämä koskee myös niitä turva-aitoja, jotka valmistaja on saattanut markkinoille tietystä koneesta riippumatta, jotka on jaettu niiden yksittäisiin osiin, mutta kokonaisina kohteina ”rakennussarjan tapaan” (järjestelmän osat, modulaariset suoja-aidat) ja jotka on koottu ainoastaan aiottuun määräpaikkaan.

Selitys:

Toisin kuin skenaariossa 1, turva-aitojen suunnittelija ja rakentaja ei ole koneen valmistaja, vaan sen sijaan aita valmistaja, joka suunnittelee koneen/kokoonpanon turva-aidan.

 

Kyseinen aitavalmistaja vastaa turva-aidan suunnittelusta.

Loogisesti seuraa, että olennaisena edellytyksenä on, että ennen kuin aidan valmistaja pystyy suunnittelemaan turva-aidan:

  1. joko koneenvalmistaja antaa aidanvalmistajalle täyden toteutuksen, suunnittelun valvonnan ja ohjauksen siten, että koneenvalmistaja toimittaa aitavalmistajalle kaikki suunnittelun kannalta merkitykselliset tiedot koneen aiheuttamista vaaroista/riskeistä, joita ei ole jo riittävästi minimoitu sisällyttämällä koneeseen asianmukaisia turvallisuustoimenpiteitä, toisin sanoen annetaan riittävät tiedot riskeistä, jotka suoja-aidan on tarkoituksena poistaa, tai
  2. Aitanvalmistaja hankkii itse suunnittelun lähtötietoja tietyn tyyppisiin koneisiin ja laitteisiin, omasta aloitteestaan ja valmistaa sopivia turva-aitoja näitä konetyyppejä varten sekä asettaa ne markkinoille (valmis asennettavaksi).

Tällaisissa tapauksissa aitavalmistaja ei enää toimi koneen valmistuksen alihankkijana, vaan sen sijaan omasta aloitteestaan ja vastuullaan.

Aitavalmistaja ei ole pelkästään ”valmistaja”, mutta myös oikeudellinen turva-aidan ”valmistaja”. Turva-aidan siirtämistä koneenvalmistajalle on pidettävä erillisenä markkinoille saattamisena, ja turva-aidan on sellaisenaan oltava konedirektiivin 2006/42/EY 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettu turvakomponentti. Aidan valmistajan on suoritettava EY-vaatimustenmukaisuudenarviointimenettely ja kiinnitettävä CE-merkintä, jossa on doC ja ohjeet.

Lähestymistapa ei eroa, vaikka aidan valmistajan suunnittelema turva-aita toimitetaan koneen valmistajalle kokonaisena yksikkönä, tai se on jaettu osiin, jotka koneen valmistajan on vain koottava (kattavien ohjeiden mukaisesti, jotka turva-aidan valmistajan on toimitettava). Pelkkä rakennussarjan kokoonpano ei sisällä mitään suunnittelutoimintaa, joka voisi johtaa koko turva-aidan toteutus- tai suunnitteluvastuun siirtämiseen aidan valmistajalta konevalmistajalle.

 

Skenaario 3: Turva-aita turvallisuuskomponenttina, turva-aitojen yksittäiset osat ja yksittäisten komponenttien yhdistelmät ilman turvatoimintoa

Erikseen toimitetut turva-aitojen yksittäiset osat/elementit ovat yksinkertaisia komponentteja, mutta eivät turvakomponentteja, koska ne eivät sellaisenaan (eli yksinään) voi varmistaa mitään turvatoimintoa. Tällaisiin komponentteihin ei saa kiinnittää CE-merkintää.

Yksittäiset aitaelementit, jotka joko sellaisenaan tai yhdessä toistensa kanssa eivät ole kykeneviä, eivätkä ole tarkoitettu suorittamaan mitään konedirektiivissä 2006/42 / EY tarkoitettua turvallisuustoimintoa, ovat myös yksinkertaisia osia.

Niitä ei saa luokitella turvakomponenteiksi, eikä niihin saa kiinnittää CE merkkiä. Niiden kokoaminen ei saa johtaa minkään turvaesteen, tai turva-aidan syntymiseen.

Selitys:

Turvallisuustoiminnan takaaminen Konedirektiivin 2006/42 / EY 2 kohdan c alakohdan tarkoitetulla tavalla, voidaan turva-aitojen osalta saavuttaa vain koneeseen täydellisesti integroidulla turva-aidalla.

Vain täydellinen kokonaisuus voi esimerkiksi estää pääsyn vaaravyöhykkeelle. Näin ollen vain turva-aita kokonaisuutta voidaan käyttää perustana yksittäisen tapauksen ratkaisemisessa siitä, onko turva-aita asiaa koskevassa konelainsäädännössä määritelty turvakomponentti.

Turva-aitojen yksittäiset osat ja elementit (esimerkiksi aidan pylväät, säleikköelementit) eivät yleensä pysty suorittamaan mitään turvatoimintoa eivätkä ne ole konedirektiivissä tarkoitettuja turva komponentteja, niin kauan kuin ne toimitetaan erillisinä yksittäisinä erinä. Poikkeusta sovelletaan, jos yksittäiset osat, kuten koneen kulkureitin ovi tai yksittäinen osa sen erityissoveltuvuuden osalta, voivat esimerkiksi estää vaaravyöhykkeelle pääsyn, tässä mielessä nämä yksittäiset komponentit täyttävät turvatoiminnon.

 

Kyseiset selvennykset selkeyttävät CE-merkinnän tarvetta ja käytäntöjä, kun toimitetaan suojauksia uusiin tai käytössä oleviin koneisiin.  Huomioitavaa on korostetusti esille nostettu seikka, kenen toimesta sekä kuka määrittää ja suunnittelee turva-aidan tai suojauksen?

 

BluePlan on erikoistunut uusien koneiden sekä käytössä olevien koneiden turvallistamisiin.  Suunnittelemme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Tapauskohtaisesti suojat CE-merkitään tai annamme toteutuksesta vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina toteutuksen vaatimustenmukaisuudesta.

Käy lataamassa EU komission alaisen konetyöryhmän muistio tästä linkistä.

Tästä pääset katsomaan tarjoamamme turva-aita tuotteet koneturvallisuuden suojauksiin.