Konedirektiivi 2006/42/EY ja Hätäpysäytys

#Koneturvamies

Konedirektiivi 2006/42/EY ja Hätäpysäytys

Konedirektiivi 2006/42/EY ja Hätäpysäytys on yksi koneiden, voisiko sanoa perusvarustuksista.  Hätäpysäytys luokitellaan TÄYDENTÄVÄKSI-suojaustoimenpiteeksi.  Eli vaarat/riskit poistetaan ensisijaisesti muilla turvallistamisen toimenpiteillä, kun hätäpysäytyksellä.  Hätäpysäytys kuuluu konedirektiivin 2006/42/Ey olennaisien terveys- ja turvallisuusvaatimuksien kohtaan 1.2.4 -Pysäyttäminen.  Tässä luokassa 1.2.4 on esitetty vaatimukset koneen

 1. Normaali pysäytys  1.2.4.1
 2. Toiminnallinen pysäytys 1.2.4.2
 3. Hätäpysäytys 1.2.4.3
 4. Koneyhdistelmät / Koneyhdistelmien pysäytys 1.2.4.4

Mitä Konedirektiivi 2006/42/EY kohta 1.2.4.3 -Hätäpysäytys , kertoo

Koneessa on oltava yksi tai useampia hätäpysäytyslaitteita, joiden avulla todellinen tai uhkaava vaara voidaan torjua.

Tästä voidaan poiketa

 • koneissa, joissa hätäpysäytyslaite ei vähentäisi riskiä joko siksi, että se ei lyhentäisi pysäytysaikaa, tai siksi, että se ei mahdollistaisi niitä erityistoimenpiteitä, joita riskin hallitsemiseksi tarvitaan,
 • käsinkannateltavissa ja/tai -ohjattavissa koneissa. Hätäpysäytyslaitteen on
 • oltava varustettu selvästi tunnistettavilla ja näkyvillä ohjaimilla, jotka ovat nopeasti käytettävissä,
 • pysäytettävä vaarallinen prosessi mahdollisimman nopeasti aiheuttamatta muita riskejä,
 • tarvittaessa käynnistettävä tiettyjä suojausliikkeitä tai sallittava niiden käynnistäminen.

Kun hätäpysäytyslaitteen aktiivinen käyttäminen, josta pysäytyskäsky seuraa, on lakannut, tämän käskyn on jäätävä voimaan hätäpysäytyslaitteen lukkiutumisen avulla kunnes tämä lukitus vapautetaan erityisellä toimenpiteellä; hätäpysäytyslaitteen lukkiutuminen ei saa olla mahdollista ilman, että aiheutuu pysäytyskäsky; hätäpysäytyslaitteen vapauttaminen pysäytysasennon lukituksesta saa olla mahdollista vain tarkoituksellisella toimenpiteellä, eikä vapautuminen saa käynnistää konetta uudelleen vaan ainoastaan tehdä uudelleenkäynnistäminen mahdolliseksi.

Hätäpysäytystoiminnon on oltava koko ajan saatavilla ja toimintakunnossa toimintatavasta riippumatta.

Hätäpysäytyslaitteiden on oltava muita suojausteknisiä toimenpiteitä täydentävä keino eikä niiden korvaaja.

 

Konedirektiivin sovellusopas 2006/42/EY -Hätäpysäytyslaitteet täydentää

Hätäpysäytyslaitteeseen kuuluu erityinen ohjausjärjestelmään liitetty ohjauslaite, jolla annetaan pysäytyskäsky, sekä komponentit tai järjestelmät, jotka ovat välttämättömiä koneen vaarallisten toimintojen pysäyttämiseksi mahdollisimman nopeasti lisäriskejä aiheuttamatta.

Hätäpysäytyslaitteet on tarkoitettu antamaan käyttäjille mahdollisuus pysäyttää koneen vaaralliset toiminnot mahdollisimman nopeasti, jos vaaratilanne aiheutuu muista toteutetuista suojaustoimenpiteistä huolimatta. Hätäpysäytyslaite ei varsinaisesti tarjoa turvaa, joten kohdan 1.2.4.3 viimeisessä virkkeessä painotetaan, että hätäpysäytyslaite ei korvaa muita suojausteknisiä toimenpiteitä, kuten suojuksia ja turvalaitteita, vaan täydentää niitä. Hätäpysäytyslaitteen avulla käyttäjät voivat kuitenkin estää vaaratilanteita johtamasta onnettomuuksiin tai ainakin lieventää onnettomuuden seurauksia. Hätäpysäytyslaitteen avulla käyttäjät voivat myös estää koneen toimintahäiriöitä vahingoittamasta konetta.

Pääsääntöisesti yksi tai useampi hätäpysäytyslaite

Liitteen I kohdan 1.2.4.3 ensimmäisen alakohdan mukaan koneessa on oltava pääsääntöisesti yksi tai useampi hätäpysäytyslaite. Saman kohdan toisessa alakohdassa esitetään kaksi poikkeusta, joissa hätäpysäytyslaitetta ei vaadita. Ensimmäinen poikkeus koskee tilannetta, jossa hätäpysäytyslaite ei vähentäisi riskiä normaaliin pysäytykseen verrattuna. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos ei olisi mahdollista saada aikaan merkittävästi nopeampaa pysäyttämistä kuin normaalin pysäytyksen ohjaimella ilman lisäriskejä, kuten koneen vakauden menettämistä tai koneen osien rikkoutumista. Jos hätäpysäytyslaitetta ei ole käytettävissä, normaalin pysäytyksen ohjauslaite on oltava selvästi tunnistettavissa, näkyvillä ja nopeasti käytettävissä siten , että sitä voidaan käyttää koneen pysäyttämiseen hätätilanteessa. Toinen poikkeus koskee kannettavia käsikoneita ja/tai käsin ohjattavia koneita (ks. 278 kohta, 2.2.1 kohtaa koskevat huomautukset).

Hätäpysäytyslaitteiden suunnittelua koskevat vaatimukset

Liitteen I kohdan 1.2.4.3 kolmannessa ja neljännessä alakohdassa esitetään hätäpysäytyslaitteiden suunnittelua koskevat vaatimukset:

 • Ensinnäkin hätäpysäytyslaitteen on oltava selkeästi tunnistettavissa ja selvästi näkyvillä. Tämä on tärkeätä, koska hätätilanteessa reagointi sekunnin murto – osassa voi olla ratkaisevaa. Tavallisesti hätäpysäytyslaite on punainen keltaisella pohjalla.
 • Toiseksi hätäpysäytyslaitteen on oltava nopeasti käytettävissä. Tämä vaatimus on otettava huomioon sekä pysäytyslaitteen tyyppiä että niiden määrää ja sijaintia päätettäessä.

Useimmiten hätäpysäytyslaitteet ovat käsikäyttöisiä kupupäisiä painikkeita. Jos käyttäjän voi kuitenkin olla vaikeaa ulottua hätäpysäyttimeen esimerkiksi siksi, että käyttäjän molempia käsiä tarvitaan työssä, jalalla toimivat hätäpysäytyslaitteet tai muilla kehonosilla käytettävät tangot ovat sopivampia.

Jos koneen vaaravyöhykkeet ulottuvat kauas, kuten kuljetinten kaltaisissa siirtolaitteissa, hätäpysäytyslaitteet voidaan aktivoi da johdoilla tai köysillä.

Huomioon koneen koko ja rakenne, käyttäjien määrä, vaaravyöhykkeiden sijainti, työasemien sijainti ja huoltokohdat

Koska hätäpysäytyslaitteiden on oltava nopeasti käytettävissä, laitteiden määrästä ja sijainnista päätettäessä on otettava huomioon koneen koko ja rakenne, käyttäjien määrä, vaaravyöhykkeiden sijainti, työasemien sijainti ja huoltokohdat. Hätä- pysäytyslaitteita voi olla välttämätöntä sijoittaa etenkin sellaisille vaaravyöhykkeille, joihin konetta käynnistävällä käyttäjällä ei ole näköyhteyttä tai sellaisille koneen alueille, joille henkilöt voivat jäädä loukkuun. Näin mahdollisesti vaaralle altistuvat henkilöt voivat estää käynnistyksen, jos he eivät pääse poistumaan vaaravyöhykkeeltä ajoissa ( ks. 195 kohta, 1.2.2 kohdan kuudetta alakohtaa koskevat huomautukset).

Hätäpysäytyslaitteiden on pysäytettävä vaarallinen prosessi mahdollisimman pian lisäriskejä aiheuttamatta

 • Kolmannen alakohdan toisessa luetelmakohdassa täsmennetään, että hätäpysäytyslaitteiden on pysäytettävä vaarallinen prosessi mahdollisimman pian lisäriskejä aiheuttamatta. Tämän vaatimuksen täyttämiseen tarvittavat keinot riippuvat koneen ominaisuuksista. Joissakin tapauksissa riittää energiansyötön välitön katkaiseminen toimilaitteilta. Jos ohjattu pysäytys on välttämätön, tehonsyöttö toimilait- teisiin voi toimia vielä pysäytyksen ajan, ja tehonsyöttö katkaistaan, kun kone on pysähtynyt. Joissakin tapauksissa lisäriskien välttämiseksi voi tehonsyötön jatkaminen joihinkin komponentteihin olla tarpeen myös pysäyttämisen jälkeen, kuten koneen osien alastulon estämiseksi.
 • Kolmannen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetaan tapauksia, joissa vaaratilanteen välttämiseksi tai poistamiseksi voidaan tarvita muitakin toimia kuin koneen pysäyttäminen. Esimerkiksi kun kone on pysähtynyt, joudutaan ehkä avaamaan ne kohdat tai sallia niiden kohtien aukaiseminen, joihin käyttäjän kehonosa on jäänyt loukkuun. Hätäpysäytyslaitteet on suunniteltava siten, että tällaiset toiminnot käynnistyvät automaattisesti tai että tällaisia toimintoja voidaan ainakin ohjata. Joitakin koneen toimintoja ei pysäytetä, jos tämä on turvallisuuden vuoksi tarpeen (esimerkiksi jäähdytysjärjestelmät tai pölynerottimet).

Koneen tarkoitukseton uudelleenkäynnistyminen

Liitteen I kohdan 1.2.4.3 neljännessä alakohdassa esitettävän vaatimuksen tarkoituksena on estää koneen tarkoitukseton uudelleenkäynnistyminen hätäpysäytyslaitteen käytön jälkeen. Tämä vaatimus voidaan täyttää asentamalla ”lukittuvia” hätäpysäytyslaitteita, joiden vapauttaminen edellyttää erityistä tarkoituksellista toimenpidettä. Hätäpysäytyslaitteen vapautuminen ei saa käynnistää konetta uudelleen, vaan ainoastaan sallia koneen uudelleenkäynnistäminen normaalin käynnistyksen ohjaimella (ks. 199 kohta, 1.2.3 kohtaa koskevat huomautukset ).

Liitteen 1 kohdan 1.2.4.3 viidennessä alakohdassa vaaditaan, että hätäpysäytystoiminnon on oltava saatavilla ja toimintakunnossa koko ajan toimintatavasta riippumatta (ks. 204 kohta, 1.2.5 kohtaa koskevat huomautukset ).

Hätäpysäytyslaitteita koskevat vaatimukset on esitetty standardissa EN ISO 13850.

Käytössä olevat koneet ja Hätäpysäytys

Käyttöasetus 403/2008 asettaa velvoitteita työnantajalle työvälineiden turvallisuudesta.  Hätäpysäytyksen osalta isoimmat epäkohdat ovat mielestäni ennen vuosituhannen vaihdetta tehdyissä koneissa, joissa koneen Hätäpysäytyspiiri katkaisee sähkön ohjauslogiikan lähdöistä.  Tuohon aikaan ei ollut käytössä turvalogiikoita, vaan järjestelmässä on yksi Hätäpysäytysrele, johon kentällä olevat Hätä-Seis painikkeet ovat kytketty sarjaan. Tänä ajankohtana 2021, näitä järjestelmiä on alkanut vikaantumaan kiihtyvässä määrin ja tämä huomataan yleensä siitä, että jokin kuljetin/laite jää pyörimään ja sitä ei saada pysäytettyä edes Hätä-Seis painiketta pohjaan painettaessa.

Kyse on yksinkertaisesti siitä, että kuljettimen/laitteen kontaktorin koskettimet hitsautuvat kiinni ja kun järjestelmä on tehty yllä kuvatulla tavalla, yksi vika saa aikaan turvallisuuden menettämisen.  Nyt riippuu ihan kohteesta, että onko tämä sallittua, vai ei (riskianalyysi).  Yleensä näissä tilanteissa kuljetin/laite ei pysähdy muutoin kun katkaisemalla pääkytkimestä sähkö pois.

Vanhempien koneiden omistajille seuraava vahva suositus: Jos käytössäsi on vuosituhannen vaihdetta ennen tehty kone, poista tämä epäkohta koneesta.  Tämä ei ole iso työ tehdä täyttämään ajankohdan vaatimukset. 

Joitakin poimintoja standardista EN ISO 13850

Hätä-pysäytys on tai tulee olla:

 1. ”…käynnistyä yhdellä ihmisen suorittamalla toimenpiteellä”
 2. ” toiminto jonka tarkoituksena on torjua uhkaavia tai pienentää olemassa olevia henkilöihin kohdistuvia vaaroja ja koneisiin tai meneillään olevaan työprosessiin kohdistuvaa vahinkoa ”.
 3. ”Hätäpysäytystoimintoa ei saa käyttää suojausteknisten toimenpiteiden ja muiden turvatoimintojen korvaajana, vaan se olisi suunniteltava käytettäväksi täydentävänä suojaustoimenpiteenä…”
 4. ”Hätäpysäytystoiminnon on oltava saatavilla ja toimintakunnossa koko ajan ja sen on oltava koneen kaikkien toimintatapojen aikana ensisijainen muihin toimintoihin ja käyttötoimenpiteisiin nähden heikentämättä mitään loukkuun jääneiden henkilöiden vapauttamiseksi suunniteltuja välineitä”
 5. ”Hätäpysäytystoiminto on suunniteltava siten, että päätös hätäpysäytyslaitteen käyttämiseksi ei vaadi koneen käyttäjää ottamaan huomioon siitä koituvia vaikutuksia.”
 6. ”Ennaltaehkäisevä tai korjaava kunnossapito voi olla tarpeen turvallisuuteen liittyville osille määritellyn suorituskyvyn säilyttämiseksi. Aikaa myöten syntyvät poikkeamat määritellystä suorituskyvystä voivat johtaa turvallisuuden heikkenemiseen tai jopa vaaratilanteeseen. Turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmän osia käyttöä koskeviin tietoihin on sisällytettävä turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien kunnossapitoa (mukaan lukien määräaikaista tarkastamista) koskevia ohjeita.”

Huomioitavia standardeja

 • SFS-EN ISO 13850 Koneturvallisuus: Hätäpysäytys – Suunnitteluperiaatteet
 • SFS-EN ISO 13849-1 TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT OHJAUSJÄRJESTELMIEN OSAT-Yleiset suunnitteluperiaatteet
 • SFS-EN 60947-5-1:2017/AC:2020:en Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices
 • Katso myös Pysäytysluokat SFS-EN ISO 13 850 4.1.4 ja Turvaluokat SFS-EN ISO 13849-1 6.1

 

Kun testaat tai tarkastat Hätäpysäytystä, seuraavassa ohjeeksi kysymyksiä:

 1. Onko Hätä-Seis piiri standardin SFS-EN ISO 13 850 Koneturvallisuus: Hätäpysäytys suunnitteluperiaatteet mukainen?
 2. Onko kaikki Hätä-Seis piirin toimilaitteissa varustettu vaatimustenmukaisella merkinnällä?
 3. Onko Hätä-Seis piiri suunniteltu siten, että hätäpysäytysohjaimeen vaikuttamisen jälkeen koneen vaaralliset liikkeet ja toiminnot pysäytetään asianmukaisella tavalla aiheuttamatta lisävaaroja ja ilman yhdenkään henkilön muuta toimintaan puuttumista?
 4. Onko Hätä-Seis pysäytystoiminnossa, liikkeiden pysäytyksessä käytetty — parhaan mahdollisen hidastumisnopeuden valintaa?

Katso myös kirjoitus koneturvallisuuden riskien arvioinnista täältä.

 

Step2Safetyon koneiden turvallisuuden johtamiseen kehitetty palvelu.

Step2Safety luo selkeän näkymän koneiden turvallisuuden nykytilasta. Selkeä tilannekuva auttaa tarvittavien toimenpiteiden priorisoinnissa, mikä helpottaa arkipäivän onnistunutta ja tuloksekasta johtamista.  Step2Safetyn avulla päivittäisistä toiminnoista voidaan eliminoida riskit ja vaarat. Koneiden turvallisuuden arvioinnilla pystytään tekemään ennaltaehkäisevästi tarvittavat toimenpiteet sujuvan ja turvallisen arjen varmistamiseksi.  Step2Safety tuo kaikki koneturvallisuuden säädökset ja standardit helposti yhteen paikkaan. Jokaisesta riskienhallinnan ja turvallisuuden edistämisen toimenpiteestä jää selkeä dokumentaatio, jota on mahdollista hyödyntää jatkokehityksessä.  Step2Safetyauttaa hyödyntämään arvokasta tietopääomaa tehokkaammin arjessa ja investoimaan turvallisuuteen viisaammin.  Se on koneiden kaiken turvallisuusdatan yhteen kokoava jokapäiväinen työkalu –  ensimmäisenä maailmassa.

Katso lisää https://www.step2safety.fi

 

BluePlan on erikoistunut käytössä oleville koneille turvallistamiseen.  Etsimme yhdessä juuri sinun käytössäsi olevaan koneeseen oikeanlaiset suojausratkaisut, toimitamme suojat ja asennamme ne vaatimustenmukaisesti käyttöön.  Lopuksi annamme toteutuksesta vähintään vaatimustenmukaisuustarkastuksen dokumenttina vaatimuksenmukaisuudesta.

Jari Saarola, CMSE®

CEO, Certified Machinery Safety Expert (TϋV Nord)

BluePlan Oy

Mielenrauhaa aiheuttavaa turvaosaamista

Gsm +358 40 840 3748

https://www.linkedin.com/in/jarisaarola/

https://www.step2safety.fi

https://www.linkedin.com/company/step2safety/

https://www.blueplan.fi

https://www.linkedin.com/company/blueplan-oy/

#koneturvamies #Step2Safety #blueplanoy #kestäväkehitys #vastuullisuus #turvallisuus #robotiikka #automaatio #hydrauliikka #pneumatiikka #koneturvallisuus #koneasetus